झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

साईट मॅप

 • मुख्य पृष्ठ
  • परिचय
  • पूर्व पिठिका
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदेश
  • योजनेची गरज
  • जाहीर सूचना
 • शासन निर्णय
 • परीपत्रके
 • फोटो गैलरी
  • एसआरए
  • कार्यक्रम
  • योजना
 • शंका समाधान
 • अभिप्राय
 • संपर्क
 • साईट मॅप
 • उजवीकडे मेनू
  • नियमावली(नविन)
  • नियमावली(जुनी)
  • योजनेची माहिती पुस्तिका
  • नागरिकांची सनद
  • रचना,कार्यपध्दती
  • सार संग्रह पुस्तिका
  • कार्यक्षेत्राचा नकाशा
  • माहिती अधिकार
  • झोपुप्रा कामकाज प्रक्रिया
  • विकास नियंत्रण नियमावली
  • झोपुप्रा समिती
  • झो पु प्रा पुणे विशेष नियमावली
  • न्यायालयीन आदेश
  • टीडीआर नकाशा
  • डीपी नकाशा
 • झो पु प्रा पुणे विशेष नियमावली
  • योजना ३ अ
  • योजना ३ ब
  • परिशिष्ठ टी नियमावली
  • कलम 37 (1-kh) अन्वय अधिसूचना
  • शासन अधिसुचना
 • योजना माहिती
  • झोपडपट्टयांची यादी
  • झो.पु.प्रा. योजना
  • नोंदणीक्रुत विकासकांची यादी
  • ई-निविदा
  • विकसक नोंदणी फार्म
  • विकसक नोंदणीसाठी निकष
 • बाह्य लिंक