झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

झो.पु.प्रा. योजना

अ.क्र.झो.पु.प्रा. योजना नागरी स्वराज्य संस्था३क३ड
सि.स.नं २३०ब, फा. प्लॉट क्र. ९०३, मंगळवार पेठPMCडाउनलोड डाउनलोड
औंध परिहार चौक, स.नं १५६/१अ/१/१ सि.स.नं ११०५PMCडाउनलोड डाउनलोड
सि.स.नं १०७७, फा.प्लॉट क्र ४७ अ शुक्रवार पेठ, हिराबागPMCडाउनलोड डाउनलोड
पर्वती, लडकतवाडी, स.नं १२९/१ (पैकी)PMCडाउनलोड डाउनलोड
फा. प्लॉट नं ३३६/३, वडारवाडी,PMCडाउनलोड डाउनलोड
एरंडवणा, स.नं ४४, काळेवाडी (७१३),स.नं ४४/१ पैकी राजीव गांधी पार्कPMCडाउनलोड डाउनलोड
भांबुर्डा सि.स.नं ९६८+९६९ फा. प्लॉट क्र. ३९५+३९६ अ (२८)PMCडाउनलोड डाउनलोड
गणेश पेठ स.नं ४३५/१ब पवार खांबेटेPMCडाउनलोड डाउनलोड
स.नं १३४, पर्वती दांडेकर पूलPMCडाउनलोड डाउनलोड
१०शिवाजी नगर सि.स.नं ११९७ पार्ट नारायण बंगला (७९)PMCडाउनलोड डाउनलोड
११हडपसर, स.नं ११०, रामटेकडी (६३१)PMCडाउनलोड डाउनलोड
१२हडपसर रामटेकडी, स.नं ११० बPMCडाउनलोड डाउनलोड
१३हडपसर, उन्नतीनगर स.नं. १०/१/१ (पै)+२+स.नं १०/४अ/२ (९४)PMCडाउनलोड डाउनलोड
१४हडपसर गाडीतळ स.नं ४अPMCडाउनलोड डाउनलोड
१५घोरपडे पेठ, फा. प्लॉट क्र. १६२ लोहियानगर,(१०८)PMCडाउनलोड डाउनलोड
१६भवानी पेठ न.भू.क्र. ८०१ ड, न. भू.क्र.८०१ई , न.भू.क्र.८०२(४३)PMCडाउनलोड डाउनलोड
१७सि.स.नं ३३५/५अ, फा.प्लॉट नं १५७ अ, घोरपडे पेठ (९६)PMCडाउनलोड डाउनलोड
१८मंगळवार पेठ, फा. प्लॉट नं ५७PMCडाउनलोड डाउनलोड
१९भवानी पेठ सि.स.नं ५१९,PMCडाउनलोड डाउनलोड
२०घोरपडे पेठ फा. प्लॉट क्र १६१, लोहिया नगर (I)-१३१,PMCडाउनलोड डाउनलोड
२१संगमवाडी टी.पी. एस. ४५०/२अ पानमळा (९३)PMCडाउनलोड डाउनलोड
२२कसबा पेठ –कागदीपुरा सि.स.नं ९१७/१ (६३)PMCडाउनलोड डाउनलोड
२३फा.प्लॉट.क्र.२८, स.नं.१३५ सदाशिव पेठ, आंबील ओढाPMC
२४हडपसर ८८ व ८८ब एस.आर.२ (७)PMC
२५हडपसर स.नं १३/३अ/१अPMC
२६भवानी पेठ सि.स.नं. ८१८ अPMC
२७घोरपडे पेठ (एकबोटे कॉलनी)PMC
२८फा.प्लॉट नं २८८PMC
२९स.नं १५२ए/४ हडपसरPMC
३०स.नं ३१६, सि.स.नं १८०८ ते १८११, १८१३ ते १८१७, हडपसरPMC
३१कसबा पेठ कागदीपुरा सि.स.नं. ८९६PMC
३२भांबुर्डा रामोशी वाडी स.नं.१००/१अ/१PMC
३३बोपोडी, इंदिरा चाळ स.नं १६अ/१, सि.स.नं ३२१० ते ३२२१PMC
३४पर्वती साईबाबा मंदिरासमोर स.नं ३८/३/अ, सि.स.नं ६३०९PMC
३५शिवाजी नगर, भांबुर्डा, सि.स.नं ९६३, फा. प्लॉट क्र. ३९१ एPMC
३६कोथरूड स.नं ८८/८बी/२PMC
३७बिबवेवाडी ६७२/९PMC
३८कोथरूड स.नं ८२/३०/२,८२/३१/२PMC
३९कोथरूड स.नं. ८२/१८/२PMC
४०कर्वेनगर संजय गांधी वसाहत स.नं ३२,३३PMC
४१कोथरूड सागर कॉलनी स.नं ८२/१३,१४,१५,१६/१/१,१६/१/२,१६/१/३,१७/२PMC
४२औंध, कासुरबा वसाहत स.नं २५/१PMC
४३कोथरूड स.नं १६६५PMC
४४शास्त्रीनगर, कोथरूड स.नं ८४/१६५PMC
४५गुलटेकडी यासीन झुकदर्गा सँलिसबरी पार्क फा. प्लॉट.क्र. २७१PMC
४६पार्वती लक्ष्मीनगर स.नं. ९२ अPMC
४७पर्वती स.नं ९३/१/१अPMC
४८गुलटेकडी स.नं ५४४/अ/१ फा.प्लॉट नं ४३०, प्लॉट नं ४५PMC
४९घोरपडे पेठ (लोहिया नगर) भवानी पेठ स.नं ५३९ अ, फा. प्लॉट. क्र. १६५,१६६PMC
५०लोहिया नगर, घोरपडे पेठ, फा. प्लॉट. क्र. १६७PMC
५१राजेवाडी नाना पेठ स.नं ७३२ ते ८९५PMC
५२भवानी पेठ सि.स.नं ९६०,९६२ व ९६४PMC
५३कळस स.नं ११२ अ आणि सि.स.नं ७४ ते २८२ आणि ३३६PMC
५४येरवडा शांतीनगर स.नं १०९,११० अPMC
५५खराडी सि.स.नं ३७/१/१PMC
५६येरवडा, राजीव गांधीनगर, आळंदी स.नं ११५/१PMC
५७संगमवाडी टी.पी.स्कीम बंर्निंग घाट रोड, पुणे फा. प्लॉट क्र. २७१ व २७१ (पैकी)PMC
५८बोपोडी,मुळा रोड, आदर्शनगर, स.नं ४९/१ अ, सि.स.नं ८/९(पै)PMC
५९संगमवाडी पाटील इस्टेट फा. प्लॉट नं. ६५,६६,स.नं ३२PMC
६०पर्वती जनता वसाहत स.नं १०५,१०७,१०८,१०९,११० अ/२,फा. प्लॉट ५१९ पै, ५२१अ ५२१बPMC
६१कोथरूड स.नं १२०/२९/१अ+२अPMC
६२सि.स.नं ७२१, स.नं.८८/४+१३८+१६१,प्लॉट क्र.५३, सिद्धार्थनगर, गुजरात कॉलनी, कोथरूडPMC
६३सि.स.नं.२३७/१ ते ७ गणेश पेठ.(नाडे गल्ली) पुणेPMC
६४स.नं ३६/१+८+९, सि.स.नं १३९, संत ज्ञानेश्वर नगर एरंडवणाPMC
६५कामगार पुतळा, शिवाजी नगर, फा. प्लॉट क्र. ५८६PMC
६६स.नं १३५, सि.स.नं ७१०, फा. प्लॉट क्र ५८६, पर्वतीPMC
६७स.नं ३८/३अ, पर्वतीPMC
६८पर्वती सहकार नगर अण्णाभाऊ साठे वसाहत स.नं ८५+८६ सि.स.नं १६३६PMC
६९हडपसर स.नं ११० अ/१/५,११० अ/१/६ब, ११०अ/१/७ब,११०अ/१/८ब+८क,११०अ/१/९कPMC
७०मुंढवा स.नं १PMC
७१स.नं.५४/२,सि.स.नं ३६११, पार्वतीPMC
७२घोरपडे पेठ फा. प्लॉट क्र. १६४ अPMC
७३घोरपडे पेठ सि.स.नं १६४PMC
७४नाना पेठ सि.स.नं ५६१/अ,५६१/ब-१/अ ५६१/ब/१ आणि ५६१PMC
७५स.नं ५३९, फा. प्लॉट क्र १६३ व १६३ अ,घोरपडे पेठPMC
७६सि.स.नं ७७५ पैकी, भवानी पेठPMC
७७सि.स.नं ११७९,११८०,११८१,११८२,११८४ नाना पेठPMC
७८सि.स.नं १००८/१००९/१०१०, नाना पेठPMC
७९सि.स.नं १०४५, नाना पेठPMC
८०स.नं ३६७,३६८,३६९ रास्ता पेठPMC
८१स.नं १३/७, सि.स.नं १०/१-९, प्लॉट क्र. १३१, ताडीवाला रोड, कोरेगाव पार्क, बर्निंग घाट, सि.स.नं २९६PMC
८२स.नं १७/४, सि.स.नं ५०० आणि ५०१, कोंढवा, खुर्दPMC
८३बोपोडी, भोईटे वस्ती स.नं १६अ/१/४, सि.स.नं ३४९१ ते ३४९७PMC
८४बोपोडी आदर्शनगर सि.स.नं २अ, स.नं २६(पै)PMC
८५सि.स.नं ३९३, स.नं ४/अ/१अ/१,१०+११,४अ/१अ/१/१२अ/१२ब, कोंढवाPMC
८६स.नं ५/११, सि.स.नं.२५०५ ते २५२५, २५३१,२५३२, २५३४,२५३६ व २५३८ ते २५४० बोपोडीPMC
८७सि.स.नं. १९६ ते २०० व २०२, बोपोडीPMC
८८मुंजेरी आंबेडकर नगर मार्केटयार्ड, गुलटेकडी, स.नं ५७०, सि.स.नं ३२०४PMC
८९स.नं २६/३क, ३६/३ड, सि.स.नं ११३२, बोपोडीPMC
९०लालटोपे नगर (मोरवाडी) स.नं १४१(पै) ३६/५,१५१(पै)सि.स.नं ५९९३ ते ५९९६,६००० तेPMC
९१सि.स.नं ५४४ अ/१अ पैकी, फा.प्लॉट क्र. ४३०, प्लॉट. क्र.४४ गुलटेकडीPMC
९२स.नं ५४४/अ प्लॉट नं ४३०/४२, गुलटेकडी, डायस प्लॉटPMC
९३स.नं १२४/९, मुंढवा हडपसरPMC
९४स.नं ५४४, फा प्लॉट क्र ४३०, प्लॉट नं ३० व ४१PMC
९५स.नं १११ कळसPMC
९६कळस स.नं ८८/१/१/१३ ६००३PMC
९७स.नं ७६ ते ८१ सि.स.नं २५९६,२५९७,२६९२,२६१३ पर्वती रवींद्र सोसायटी जवळ.PMC
९८पर्वती, दांडेकर पूल, स.नं १३२ पैकी, फा. प्लॉट क्र. ५२८/२०PMC
९९घोरपडे पेठ सि.स.नं ४१/१PMC
१००स,नं ५२६, नवीन फा. प्लॉट क्र. २७८, सब प्लॉट बन ३ ते ९, पिंपळमळा, महात्मा फुले पेठPMC
१०१सि.स.नं १२६५,१२७०,१२७३,१२७४,१२७७,१२७८, कसबा पेठPMC
१०२कर्वेनगर, स.नं ३० पैकी ,PMC
१०३वडगाव शेरी, स.नं ४ पैकीPMC
१०४वडारवाडी, भांबुर्डा फा. प्लॉट क्र ३३२, सि.स.नं ९४९PMC
१०५एरंडवणा राजपूत वसाहत फा. प्लॉट क्र १४, स.नं ४४/१ पैकी वसंतनगर हनुमाननगर व राऊतवाडीPMC
१०६बोपोडी सि.स.नं २५९३ ते २६०५,२६०७ ते २६११PMC
१०७घोरपडी स.नं १६/०५ सि.स.नं ३१६४ ते ३१६९ ते ३१७४ ते ३२०८PMC
१०८कोथरूड, स.नं ८७,हि.७अ, भेलके साईनाथ नगर,PMC
१०९पर्वती, स.नं १३३,PMC
११०महात्मा फुले पेठ, सि.स.क्र ६३१,६३२अ,६३२ब, ५९३क,६३३,PMC
१११मोहम्मदवाडी, स.नं ११PMC
११२हडपसर, स.नं १२४/६, १२४/७PMC
११३बिबवेवाडी, स.नं ५८०, आनंदनगरPMC
११४धानोरी स.नं ४६ पै. फेज iiPMC
११५सिद्धार्थनगर स.नं २०४+२०५PMC
११६भांबुर्डा, सि,स,नं १२०२/२१ व २२,PMC
११७पर्वती, सि.स.नं २०७२, दाते बस स्टॉपPMC
११८गणेश पेठPMC
११९भांबुर्डा, शिवाजीनगर, १२०२/२५ फा.प्लॉट नं ५६७/१/५PMC
१२०शिरोळे वस्ती भांबुर्डा, शिवजीनगर, सि.स.नं ११०८/७, फा. प्लॉट क्र. ४८७ (पार्ट)PMC
१२१श्रावणधारा कोथरूड स.नं ४६ व ४७ पै.PMC
१२२एरंडवणा (शिंदेवस्ती) सि.स.नं ५४PMC
१२३स.नं ५३९/१/१६ बी, सि.स.नं ३६२+३६३ (p)फा. प्लॉट नं १६०, लोहियानगरPMC
१२४फा. प्लॉट क्र. ९२८ अ, कसबा पेठ कागदीपुराPMC
१२५मंगळवार पेठ स.नं २००,फा. प्लॉट नं ५ पैकी सब प्लॉट नं ४PMC
१२६हडपसर स.नं २२६अ/१PMC
१२७वारजे स.नं ७८ (पै)PMC
१२८भांबुर्डा फा. प्लॉट नं ५७६, पाटील बंगला (१३९)PMC
१२९सदाशिव पेठ कमलदीप (३६)PMC
१३०भांबुर्डा फा. प्लॉट नं ७८७/१, सि.स.नं १०७/१ (४६)PMC
१३१गुलटेकडी, ढोलेमाला, स.नं ५४६ (७८)PMC
१३२पर्वती दत्तवाडी फा.प्लॉट नं ५७९PMC
१३३स.नं १३२ अ पै, फा. प्लॉट क्र ५२८/१५ पर्वती (४७)PMC
१३४स.नं १३२/२,२८७ (१+२), २८६(२), हडपसर (SR)-2(७)) (८८६)PMC
१३५स.नं १२१/२ पै हडपसर, शेवकर वस्ती (३६)PMC
१३६हडपसर, स.नं ११०अ/१/८अ/१अ/१ब+१अ/२ (५३)PMC
१३७नाना पेठ, सि.स.नं ३९५ अ,ब-०६,PMC
१३८सि.स.नं १०३८ पै. नाना पेठPMC
१३९घोरपडे पेठ, लोहियानगर स.नं ५३९ अ/६अ/१,फा.प्लॉट क्र. १६७ (पैकी)-PMC
१४०दरवडे मला (१०८)PMC
१४१मंगळवार पेठ फा. प्लॉट ९०३,PMC
१४२लोहगाव (९७२)PMC
१४३फा. प्लॉट नं १०३-पानमळाPMC
१४४फा. प्लॉट नं ५५ सब प्लॉट क्र. ५,६,७,८,१०,११,मंगळवार पेठPMC
१४५धानोरी, स.नं ४५, सि.स.नं १ ते ४९ (SR-2(७)) (३९०६)PMC
१४६येरवडा संगमवाडी न.भू.क्र. २५५, प्लॉट क्र.३०, सि.स.नं ३१४७, ३८००१-PMC
१४७कोथरूड स.क्र. ८३ पै सि.स.क्र. १४५७ ते १४७० व १४७६ ते १४७९ व १४८६ पै (२५)PMC
१४८एरंडवणा, सि.टी.एस. क्र. २९१ ते २९४, ३०५ ते ३०९,३१० ते ३१४, ३२२ अ (७२)PMC
१४९भैयावाडी, फा. प्लॉट नं २८ सि.स.नं १७१७,१७१९ ते १७२२ (५३)PMC
१५०शिवाजी नगर वैद्य बंगला फा. प्लॉट ९३४+९३५ (८७)PMC
१५१स.नं १० कात्रज (९०६)PMC
१५२शुक्रवार पेठ, राष्ट्रभूषण चौक (२४)PMC
१५३सि.स.नं २१०अ सदाशिव पेठ (४१)PMC
१५४सि.स.नं २३५ पै +२३९ फा. प्लॉट क्र १३, सदाशिव पेठPMC
१५५स.नं ७२३ पै फा. प्लॉट क्र. १००४ पै राजेंद्र नगर (११२९)PMC
१५६सि.स.नं २०९ ब/१, फा. प्लॉट क्र ५/२ब (७३)PMC
१५७पर्वती स.नं ८२/२ब खिवंसरा चव्हाण (६७)PMC
१५८स.नं ३८/४अ/१/१ फा. प्लॉट क्र ४८६,ड पर्वती-३९PMC
१५९शुक्रवार पेठ साठे कॉलनीPMC
१६०घोरपडे गाव स.नं ५१/३PMC
१६१घोरपडे पेठ, ३३८अ/३ (४५)PMC
१६२घोरपडे पेठ स.नं ३४३ब (६९)PMC
१६३कासेवाडी (५५२)PMC
१६४भवानी पेठ-७८६ (४२४)PMC
१६५भवानी पेठ सि.स.नं ७४४PMC
१६६भवानी पेठ स.स.नं ७८९/१ (५३)PMC
१६७हडपसर माळवाडी स.नं १६५ ब-(११३)PMC
१६८पर्वती स.नं ५०३,PMC
१६९नाना पेठ सि.स.नं १०३८ ते १०४१PMC
१७०महात्मा फुले पेठ सि.स.नं १०२, पोपटवाडा (४५)PMC
१७१बिबवेवाडी ५८९ ब संदेशनगर (१२०)PMC
१७२पर्वती स.नं ११८ अ फा. प्लॉट क्र ५४३PMC
१७३हडपसर स.नं ३१४ कोकणे वस्ती (५७)PMC
१७४पर्वती ५२८/१४PMC
१७५पर्वती ५२८/३०PMC
१७६पर्वती ५२८/१९PMC
१७७वडगाव शेरी स.नं २७+२८+२९ पैकी रामवाडी मुळीक वस्ती (१६८)PMC
१७८मंगळवार पेठ, फा. प्लॉट ९०४PMC
१७९कसबा पेठ सि.स.नं ८९२ ब (३२)PMC
१८०मंगळवार पेठ सि.स.नं ४२३PMC
१८१एरंडवणा ५१/३ सम्यक गृहनिर्माण (४४)वडारवस्तीPMC
१८२हडपसर, स.नं ११०, रामटेकडी- (५३६)PMC
१८३मंगळवार पेठ, फा. प्लॉट नं ५७PMC
१८४बोपोडी स.नं ५/११PMC
१८५कोथरूड स.नं ८९+९०PMC
१८६एरंडवणा स.नं ४१/५PMC
१८७कोथरूड सागर कॉलनी स.नं ८२, हिस्सा. क्र २९PMC
१८८भांबुर्डा सि.स.नं ९४५ फा. प्लॉट क्र. ३२८+३२९PMC
१८९पाटकर प्लॉट फा. प्लॉट क्र ६७/६८PMC
१९०कोंढवा खुर्द स.नं ३७ (पै)PMC
१९१कोंढवा, खुर्द सि.स.नं ६०/१ बPMC
१९२कोंढवा खुर्द स.नं ४PMC
१९३पर्वती स.नं ३९/१अPMC
१९४सदाशिव पेठ सि.स.नं २१४PMC
१९५पर्वती, सहकार नगर स.नं ८३,PMC
१९६तावरे कॉलनी स.नं ४७PMC
१९७धनकवडी स.नं १४/२/अPMC
१९८धनकवडी स.नं ११/२PMC
१९९गणेश पेठ सि.स.नं ५३,५५,५६,PMC
२००गुलटेकडी स.नं ५४३ अ,ब,क, ५५७ ब फा. प्लॉट क्र ४२५+४२६PMC
२०१घोरपडी गाव पुणे स.नं ४८/३/१/१ब,सि.स.नं ३४९PMC
२०२भवानी पेठ स.नं २०३PMC
२०३गुरुवार पेठ ७१७+७१९PMC
२०४घोरपडे पेठ सि.स.नं १७६,१७८,१८० ते १८४,१८७/१PMC
२०५महात्माफुले पेठ ५२६/१८,PMC
२०६येरवडा स.नं ३२/१PMC
२०७कळस स.नं ११३, बनारसी चाळPMC
२०८कळस स.नं 112PMC
२०९संजय पार्क स.नं २३३ अ+२३५ बPMC
२१०मंगळवार पेठ फा. प्लॉट क्र. ९००PMC
२११संगमवाडी विल्यमनगरPMC
२१२मंगळवार पेठ सि.टी.एस २२७ २२४ फा. प्लॉट नं ९००PMC
२१३वडगावशेरी स.नं ३२, हिस्सा क्र. १ बPMC
२१४सि.स.नं.९५१, फा. प्लॉट क्र. ३३४ भांबुर्डा, शिवाजी नगर PMC
२१५स.स.नं ७१०अ/४१ गुरुनानक नगर, भवानी पेठ PMC
२१६स.नं २०० पैकी सि.स.नं १९६६ भोसरी, कासारवाडी PMC
२१७सि.स.नं. ३९१+३९२ मंगळवार पेठ, बोलाईखाना PMC
२१८सि.स.नं.२५६ सदाशिव पेठ PMC
२१९स.नं ४७/३/१ब घोरपडी गाव पुणे PMC
२२०स.नं ५४६ बि१,बि२,२अ,बि३, १ते६ गुलटेकडी ढोले मळा PMC
२२१सि.स.नं ३३५/२अ,फा.प्लॉट १५७अ घोरपडे पेठ PMC
२२२स.नं.११०अ/१,१११अ हडपसर रामटेकडी PMC
२२३सि.स.नं 112 गणेश पेठ PMC
२२४एरंडवणा स.नं ४१/४,४५,४६/७,स.नं ७८/१ब/१(पै),७८/१ब/८,८/१ब/१३ शिलाविहार कॉलनी वारजे PMC
२२५कामगार पुतळा स.नं ८०६ PMC
२२६स, नं ८२/६ साईनाथ शास्त्री नगर कोथरूड PMC
२२७सि.स.नं २०९,ब/२,२०९ब/३, फ.प्लॉट ५/३+४ सदाशिव पेठ ज्ञानल मंगल कार्यालय PMC
२२८स.नं.५३/४ब+५अ कर्वेनगरPCMC
२२९चिंचवड इंदिरा नगर स.नं.२०४,२०५PCMC
२३०वाकड, काळाखडक, स.नं १२४PCMC
२३१चिंचवड विजय नगर, स.नं १७० ते १७६ सि.स.नं ३१७३PCMC
२३२पिंपरी (आंबेडकर नगर) सि.स.क्र.६४२६ ते ६४२८PCMC
२३३भोसरी गवळीमाथा, सि.स.नं. २९४२,२९४३,२९९६,ते २९९९PCMC
२३४पिंपरी वाघेरे, गणेश नगर झोपडपट्टी स.नं २३३PCMC
२३५स.नं २१०/३,२१०/४ वाकडPCMC
२३६साईबाबा (चिंचवड)स.नं २००/१,PCMC