झोपडपट्टयांची यादी

पुणे महानगरपालिका

अ.क्र. वार्ड प्रभाग झोपडपट्टीचे नाव
{{detailPMC.pmc_word}} {{detailPMC.pmc_prabhag}} {{detailPMC.pmc_slum_name}}