झोपडपट्टयांची यादी

पुणे महानगरपालिका

अ.क्र. वार्ड प्रभाग झोपडपट्टीचे नाव झोपड्यांची संख्या क्षेत्रफळ चौ.मी. घोषित/अघोषित जमिनीची मालकी
{{detailPMC.pmc_word}} {{detailPMC.pmc_prabhag}} {{detailPMC.pmc_slum_name}} {{detailPMC.pmc_pop}} {{detailPMC.pmc_area}} {{detailPMC.pmc_declared}} {{detailPMC.pmc_land_owner}}