झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

अंतिम पात्रता यादी

अ.क्र. योजनेचे नाव यादी
सि. स.नं. ५६१/अ,५६१ब-१/अ, ५६१/ब/१ आणि ५६२, नाना पेठ, पुणेे डाउनलोड
स.नं.२३७, गणेश पेठ,नाडे गल्ली,पुणे डाउनलोड
स.नं.४४/१(पै), वडारवस्ती, एरंडवणा, पुणे ३८. डाउनलोड
स.नं.४४/१(पै), वसंतनगर, एरंडवणा, पुणे ३८. डाउनलोड
स.नं.४४/१(पै), राऊतवाडी, एरंडवणा, पुणे ३८. डाउनलोड
स.नं.४४/१(पै), राजीव गांधी पार्क, पुणे ३८. डाउनलोड
स.नं.४४/१(पै), केळेवाडी, एरंडवणा, पुणे ३८. डाउनलोड
स.नं.४४/१(पै), हनुमान नगर, एरंडवणा, पुणे ३८. डाउनलोड
सि. स. नं.५२६ पिंपळ मळा फा. प्लॉट. २७८, सब प्लॉट ३ ते ९, महात्मा फुले, गंज पेठ,पुणे डाउनलोड
१० फा.प्लॉट क्र.१५७ अ, (सि .स .नं. ३३५ अ /२), घोरपडे पेठ ,पुणे डाउनलोड
११ स.नं.१२१/१२२ सावित्रीबाई फुले वसाहत, सिंहगड रोड, पुणे डाउनलोड
१२ फायनल प्लॉट १६७ (पैकी) लोहियनगर,घोरपडे पेठ,पुणे डाउनलोड
१३ सि.स.नं.५१२/ए, हरकानगर भवानी पेठ,पुणे डाउनलोड
१४ स.नं.१३५ अंबिल ओढा फायनल प्लॉट २८ सदाशिव पेठ पुणे डाउनलोड