बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव परवानगी दिनांक पहा
मौजे कोथरूड स .नं. ४६ पैकी ,४७ पैकी सि .स .नं.१७२१,१७२३ ते १७२७ (श्रावणधारा झोपडपट्टी) 21/02/2023
मौजे पिंपरी येथील स.नं. १०३ पै.,सि.स.नं.६४२६ पै. ६४२७,६४२८,६४२९ पै. ६४६२,६४६२/१, (आंबेडकर नगर,नेहरू नगर झोपडपट्टी) 24/01/2023
सि.स.नं. २९९१ व २९९२ गणेश नगर .भोसरी ,पिंपरी चिंचवड 25/10/2022
सि .स .नं. ७७५ पै,भवानी पेठ (मा .क्र. २१३) व सि .स .नं . ७७५ पै, ७७८ पै',भवानी पेठ (मा .क्र. २६२) या दोन योजनांचे एकत्रिकरण(सुधारित) 17/10/2022
स.न.६४६ पै. सि.स.न.३००० पै. भोसरी,पुणे 11/10/2022
स.नं. ३१४ अ/४,अ+ब पै(सि.स.नं.१९३३ ते १९४३) वैदूवाडी,कोकणेवस्ती हडपसर,पुणे 26/08/2022
सि.स.नं. १३८,स.नं.४६/अ/२,४६ब,४६क धानोरी,पुणे 12/09/2022
स.नं. २९६/अ/१/४/२, शेवकर वस्ती,हडपसर,पुणे 15/09/2022
सि.स.नं. ३६७,३६८,३६९, रास्ता पेठ व सि.स.नं ३७० रास्ता पेठ,पुणे 13/09/2022
स.नं. ३६/१+८+९ सि.स.नं.१३९ (पै) संत ज्ञानेश्वर एरंडवना पुणे 15/09/2022
स .नं. २५/१ सि.स .नं ६६० पैकी गोसावी वस्ती ,हॅप्पी कॉलनी कोथरूड पुणे 15/07/2022
स .नं. ५००(भाग) ,सि .स .नं . १९६६(भाग ),(कासारवाडी ) भोसरी , पिंपरी चिंचवड 12/07/2022
स .नं.९९ पै .,सि .स .नं.६३३३,पिंपरी येथील ओपन स्पेस , स .नं .११०,सि .स .नं .६३६७,पिंपरी 12/07/2022
सि .स .नं. ७७५ पै,भवानी पेठ (मा .क्र. २१३) व सि .स .नं . ७७५ पै, ७७८ पै',भवानी पेठ (मा .क्र. २६२) या दोन योजनांचे एकत्रिकरण 08/07/2022
स. न. ४९/१अ , शाहूनगर,मुंढवा पुणे (सुधारित) 13/05/2022
स .नं २३३ पै, गणेश नगर ,पिंपरी -वाघेरे , पुणे (सुधारित) 09/05/2022
स.नं.१०३/२/२ब /१ पै,सि.स.नं. ५१९६ पै,राजीव गांधी नगर,नेहरूनगर,पिंपरी (सुधारित) 22/04/2022
स.नं.५६(पै),५७(पै),६३(पै), सि.स.नं.१०१५(पै),शरदनगर निगडी पिंपरी-चिंचवड, आणि स.नं.६५ पै, स.नं.६७पै,मौजे निगडी,स.नं.७७ पै,(नवीन ५१ ब पैकी), स.नं.८६ पै, मौजेआकुर्डी दुर्गानगर पिंपरी-चिंचवड पुणे 01/04/2022
स.नं.१४ अ/३/१/१,फा.प्लॉट.क्र.४०९ 04/04/2022
सि.स.नं. ११०८/७, फा.प्लॉट.क्र. ४८७/७,भांबुर्डा , शिवाजीनगर,पुणे (सुधारित ) 04/04/2022
सि.स.नं. ३९१,३९२,बोलईखाना,मंगळवार पेठ,पुणे 04/04/2022
सि. स.नं.११०५ पै, स.नं.१५६/१ अ/१/१ पै,औंध,पुणे 04/04/2022
टीपी स्कीम क्र. १ फा.प्लॉट क्र. ५६०, सिटीएस क्र. ११९७ एफ.सी रोड, शिवाजीनगर ,भांबुर्डा ,पुणे 04/04/2022
सि .स .नं. ११३२(पै), स .नं . २६/३क ,२६/३ड , बोपोडी , पुणे (सुधारित) 31/03/2022
स .नं. २४४/२/१,२२४/२/२ व २२६ अ /१/१,हडपसर ,पुणे (प्लॉट ब ) 18/02/2022
स .नं. २४४/२/१,२२४/२/२ व २२६ अ /१/१,हडपसर ,पुणे (प्लॉट अ ) 18/02/2022
स. नं . १३/७, सि .स .नं . १०/१-९,फा .प्लॉट क्र . १३१ ताडीवाला रोड , पुणे 03/01/2022
सि .टी .एस .नं . १०४५ नाना पेठ , पुणे 13/12/2021
सि. स.नं . ३२८, स.नं. ४७/३/१ ब , घोरपडी गाव , पुणे 14/12/2021
सि.स.नं. ७२१, स.नं. ८८/४, १३८,प्लॉ.क्रं.५४,५५,५६,कोथरूड ,पुणे 02/12/2021
स.नं.५६(पै),५७(पै),६३(पै), सि.स.नं.१०१५(पै),शरदनगर निगडी पिंपरी-चिंचवड 23/11/2021
स.नं.१०३/२/२ब /१ पै,सि.स.नं. ५१९६ पै,राजीव गांधी नगर,नेहरूनगर,पिंपरी 11/10/2021
स .नं . २२४/२/१, २२४/२/२ व २२६अ /१/१, हडपसर, पुणे (प्लॉट ब ) 02/09/2021
स .नं . २२४/२/१, २२४/२/२ व २२६अ /१/१, हडपसर, पुणे (प्लॉट अ ) 02/09/2021
सि.स नं. २५९३ ते २६०५,२६०६,२६०७ ते २६११ बोपोडी, पुणे 02/08/2021
सि. स .नं . ७१० अ/४१ व ७११ अ.भू.क्र. ३७७ प्लॉट नं.३२ गुरुनानक नगर भवानी पेठ, पुणे 20/07/2021
स.नं. ४अ/३अ/१ब /१,३अ/२/१,३अ/२/२,३ब,३क /१,३क/२,३ ड /२,३ई, हडपसर पुणे 20/07/2021
सि.स नं .५६१अ,५६१/ब१,५६१ब/१/१अ व ५६२ नाना पेठ, पुणे 16/06/2021
सि .स .नं. ११३२(पै), स .नं . २६/३क ,२६/३ड , बोपोडी , पुणे 24/05/2021
स .नं २३३ पै, गणेश नगर ,पिंपरी -वाघेरे , पुणे 19/05/2021
सि. टी एस .नं . १२७६/४,५,९ फा .प्लॉट .क्र.५७६/४,५,९ टी .पी .स्कीम नं.१, भांबुर्डा , शिवाजीनगर 03/05/2021
स नं .११० बी/१ रामटेकडी,हडपसर, पुणे 28/04/2021
सि.स.नं. ३१६४ ते ३२०८( स.न.१६/अ२ पैकी) बोपोडी, पुणे 18/03/2021
सि .स .नं. १८१२ पैकी, स.नं. १११ब/१अ+१ब/१ पैकी, हडपसर पुणे. 15/03/2021
स. न. ५६ पै, ५७ पै, ६३ पै (सि.स. न. १०१५ पै.) निगडी शरदनगर पुणे. 09/03/2021
सि.टी.एस.नं. १०४५ नाना पेठ, पुणे 02/03/2021
सि .स नं. ५६१अ , ५६१/ब १, ५६१ब/१/१अ व ५६२ नाना पेठ, पुणे. 26/02/2021
सि.स.नं . ४४२ नाना पेठ,पुणे. 19/01/2021
सि. स. नं. ३९१,३९२, बोलईखाना, मंगळवार पेठ,पुणे. 23/11/2020
सि.स. नं. २३७/१ ते ७, नाडे गल्ली, गणेशपेठ, पुणे. 12/11/2020
सि. स. नं. ५६१अ,५६१/ब१, ५६१ब/१/१अ व ५६२ नाना पेठ, पुणे. 11/11/2020
सि. स. नं. 501 व 500 पैकी, स. नं.17/4 व 17/05अ कोंढवा खुर्द, पुणे. 27/10/2020
स‍ि.टी.एस.नं.१२१६/३ (भाग), १०, फा.प्‍लॉट क्र.५७६/३ (भाग),१०, टी.पी.स्‍कीम नं.१, भांबुर्डा, श‍िवाजीनगर, पुणे. 22/10/2020
स‍ि.टी.एस.नं.१२१६/४४५,९ टी.पी.स्‍कीम नं.१, भांबुर्डा, श‍िवाजीनगर, पुणे. 22/10/2020
मौजे, संगमवाडी, स.नं.४५०/२अ/१-१ व ४५०/२अ/२, फा.प्लॉट क्र.१०३ (पै), पानमळा, ताडीवाला रोड, पुणे. 17/09/2020
स.नं.२९६/अ/१४२, शेवकर वस्ती, हडपसर, पुणे. 15/09/2020
टी.पी.स्कीम नं.२, फा.प्लॉट क्र.५५, सब प्लॉट क्र.५, ६, ७, ८ व १०, ११, मंगळवार पेठ, पुणे. 15/09/2020
सि.स.नं.११०८/७, फा.प्लॉट क्र.४८७/७, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे. 15/09/2020
पुणे पेठ ,भांबुर्डा,टी .पी स्कीम नं. १, फा . प्लॉ . क्र. ५६०, सि. स .नं ११९७, रामनारायण बंगला शिवाजी नगर 28/08/2020
सि .स .नं. ४६३६ व ४६३७, स. नं . १२४/६ +७+८ हडपसर पुणे. 27/08/2020
स.नं. ४अ/१अ/१, हि.क्र. १२ अ, स.नं. ४अ/१अ/१, हि.क्र. १२ ब, कोंढवा खुर्द, पुणे 10/08/2020
सि .स नं. ५६१अ , ५६१/ब १, ५६१ब/१/१अ व ५६२ नाना पेठ, पुणे. 13/07/2020
स.न. १५९/१ पै. १६०/१ पै. सि .स नं. २४८१ पै. व २४८२ पै. औंध पुणे. 16/03/2020
स. न. ४९/१अ , शाहूनगर,मुंढवा पुणे. 13/03/2020
स. न. ५६ पै, ५७ पै, ६३ पै ,सि.स. न. १०१५ पै , (शरदनगर ) निगडी पुणे. 11/03/2020
सि. स. नं. २००, फा प्लॉ क्र. ५ पैकी सब प्लॉ क्र. ४, मंगळवार पेठ, पुणे. 09/03/2020
सि.स.नं .११३२ पै,स.नं. २६/३ क ,२६/३ड ,बोपोडी ,पुणे. 04/03/2020