झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

अंतिम पात्रता यादी जाहीर प्रकटन - २०२०

अ.क्र. जाहीर प्रकटन विषय जाहीर प्रकटन डाउनलोड
स .नं . १७५ ,१६७,१७८,१८०,१८२,१८३,१८४,१८७,१८७/१ , घोरपडे पेठ ,पुणे डाउनलोड