झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

नोंदणीक्रुत विकसकांची यादी

विकसकांचा तपशील शोधा  :

Sr.no. Firm Name Address Phone No. Category Registration No & Date
{{detail.dev_name}} {{detail.dev_address}} {{detail.dev_phone}} {{detail.dev_category}} {{detail.dev_regtno_dt}}