झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

नोंदणीक्रुत विकसकांची यादी

अ.क्र. विकसक संस्थेचे नाव व पत्ता दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक नोंदणी वर्ग व क्रमांक नोंदणी दिनांक पूर्ण केलेले प्रकल्प सुरु असलेले प्रकल्प
1 2 3 4 5 6 7
1 मे. बीव्हीजी इंडिया लि.
१०, देविका हाईटस, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५
०२०-२५५२००२४ ०२०-२५५२००३५
एसआरए/०१/२००६
25-05-2006
2 मे. डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लि.
११८७/६०, डीएसके हाऊस, जे.एम.रोड, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५
०२०-५६०४७१००
एसआरए/०२/२००६
25-05-2006
3 मे. ईश्वर कंन्स्ट्रक्शनस प्रा.लि.
परमार ट्रेड सेंटर, सी विंग, १२, कॅनॉट रोड, पुणे-४११००१
०२०-२६१२५४४४ ०२०-२६१२५४३०
एसआरए/०३/२००६
25-05-2006
4 मे. जे. बिल्डर्स प्रा.लि.
केशव ३५/७अ, लेन नं. ८, प्रभात रोड, पुणे-४११००४
०२०-५६२००६२० २०२-५६२००६२१
एसआरए/०४/२००६
25-05-2006
5 मे. काकडे कंन्स्ट्रक्शन कंपनी संजय काकडे ग्रुप
प्लॉट नं. १२०५, शिरोळे रोड, पी.जोग. क्लासेसच्या जवळ, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५
०२०-२५५३६२८१ ०२०-२५५३६२७१
एसआरए/०५/२००६
25-05-2006
6 मे. करण ग्रुप डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन
श्री कृष्ण कुंज अपार्टमेंट, ११२/२, आनंद कॉलनी,-४१/२, एरंडवणे, सुवर्णरेखा डायनिंग हॉलच्या जवळ, प्रभात रोड, पुणे-४११००४
०२०-२५५३९२९८ ०२०-२५५३९२५४
एसआरए/०६/२००६
25-05-2006
7 मे. क्रांती डेव्हलपर्स प्रा.लि.
श्री कृष्ण कुंज अपार्टमेंट, ११२/२, आनंद कॉलनी,-४१/२, एरंडवणे, सुवर्णरेखा डायनिंग हॉलच्या जवळ, प्रभात रोड, पुणे-४११००४
०२०-२५४४०९८६ ०२०-२५४६२१२८
एसआरए/०७/२००६
25-05-2006
8 मे. कुमार बिल्डर्स कुमार कॅपीटल
कुमार कॅपिटल, दुसरा माळा, २४१३ ईस्ट स्ट्रीट, कॅम्प, पुणे-४११००१
०२०-२६३५००६५ ०२०-२६३५७२३३
एसआरए/०८/२००६
25-05-2006
9 मे. नमन डेव्हलपर्स
अे/१/२,-४८/४९, लक्ष्मी पार्क सोसायटी, नवी पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-२४३३१५४५ ०२०-२४३३०४८०
एसआरए/१०/२००६
25-05-2006 1 1
10 मे. पंचरत्न कंन्स्ट्रक्शनस
६०, शिवछाया, एरंडवणे गावठान, पुणे-४११००४
०२०-२५४४०१६५
एसआरए/११/२००६
25-05-2006
11 मे. परांजपे स्कीमस (कंन्स्ट्रक्शन) लि.
पीएससी हाऊस, १११+१११/२, आनंद कॉलनी, प्रभातरोडच्या समोर, पुणे-४११००४
०२०-३०२२३३४४ ०२०-२५४४०९८६
एसआरए/१२/२००६
25-05-2006
12 मे. प्रथमेश कंन्स्ट्रक्शनस
बी-७, सक्सेस चेंबर्स, १२३२, आपटे रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे-४११००४
०२०-२५५३११४१ ०२०-२५५३२१८०
एसआरए/१३/२००६
25-05-2006
13 मे. राहुल कंन्स्ट्रक्शन कं.
राहुल चेंबर्स, प्लॉट नं.१२, कर्वे रोड, पुणे-४११००४
०२०-२५४३७९२१ ०२०-२५४३७६२६
एसआरए/१४/२००६
25-05-2006
14 मे. रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्रा.लि.
द रेविरी, १ ला माळा, ८०५, भांडारकर रोड, पुणे-४११००४
०२०-५६५९९३६ ०२०-५६५९९३७
एसआरए/१५/२००६
25-05-2006 1
15 मे. स्पान कंन्स्ट्रक्शन
अे/१/१, लक्ष्मी पार्क सोसायटी, नवी पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-४३३१५४५ ०२०-४३३०४८०
एसआरए/१६/२००६
25-05-2006
16 मे. टेन कंन्स्ट्रक्शन
दौलत, ९६३, नाना पेठ, पुणे-४११००२
०२०-२६८२४७८८ ०२०-२६८२४७८९
एसआरए/१७/२००६
25-05-2006
17 मे. टारगेट इंन्फ्राडेव्हलपर्स एल.एल.पी.
१०, सदानंद अपार्टमेंट, चवथा मजला, डॉ. भाभा हॉस्पिटल जवळ मोडेल कॉलोनी, शिवाजी नगर, पुणे-४११०१६

एसआरए/१८/२००६
25-05-2006 1 1
18 मे. वेल विशर कंन्स्ट्रक्शन अँड फायनान्स प्रा.लि.
शक्ती आरकेड, प्लॉट नं. ५, सेक्टर १९-डी, वासी, नवी मुंबई-०५
०२२-२७६६४००४ ९८२००५१३८६
एसआरए/१९/२००६
25-05-2006
19 मे. महाले कंन्स्ट्रक्शन
स्वामीपुरम, २१६०/बी, सदाशिव पेठ, एस.पी.कॉलेज ग्राउंडच्या पाठीमागे, पुणे-४११०३०
०२०-२४३२१८६७ ०२०-२४३३२६५०
एसआरए/२१/२००६
25-05-2006
20 मे. ओम डेव्हलपर्स
प्लॉट नं.३५, लक्ष्मी पार्क कॉलनी, नवी पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-२४३३४४५३ ०२०-२४३३४४५४
एसआरए/२२/२००६
25-05-2006 1
21 मे. रिसवडकर असोसिएट्स
२, सरस्वती अपार्टमेंट, १, लक्ष्मणबाग कॉलनी, १९-अे, एरंडवणे, पुणे-४११००४
०२०-२५४३०८६० ९८२२०२५९२४
एसआरए/२३/६
25-05-2006
22 मे. सुजय कंन्स्ट्रक्शन
स.नं.१२०अे+१२०बी, प्लॉट नं.४, एमएसइबीच्या समोर, सिंहगड रोड, पर्वती, पुणे-४११०३०
०२०-२४३३६६१९ ०२०-२४३०८२९२
एसआरए/२४/२००६
25-05-2006
23 मे. भेलके अँड सहयाद्री डेव्हलपर्स
स.नं.१४०, भेलकेनगर, कोथरुड, पुणे-४११०३८
९८९०१९८९१० ९९२१००८०९०
एसआरए/२५/२००६
25-05-2006
24 मे. कुबेर डेव्हलपर्स प्रा.लि.
कुबेर प्लाझा, २७, ससून रोड, लडकतवाडी, पुणे-४११००१
०२०-६०५०५५५ ०२०-६०५१५५५
एसआरए/२६/२००६
25-05-2006
25 मे. आदित्य प्रमोटर्स
६१९, सदाशिव पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-२४४९१०२० ०२०-२४४५०९७४
एसआरए/२८/२००६
17-07-2006
26 मे. अमर बिल्डर्स
अमर हाऊस, पहिला माळा, ८९२, भांडारकर रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे-४११००४
०२०-२५६६४४११ ०२०-२५६६४४१२
एसआरए/२९/२००६
17-07-2006
27 मे. अंकित प्रमोटर अँड बिल्डर्स
५४, पुणे-मुंबई रस्ता, दापोडी, पुणे-४११०१२
९८९०५४८९८६ ९८९००४८५०५
एसआरए/३०/२००६
17-07-2006
28 मे. गोयलगंगा प्रमोटर्स
सॅन माहू कॉम्प्लेक्स, ३ रा माळा, पुना क्लब, ५, बंडगार्डन रोड, पुणे-४११००१
०२०-२६१४०२५१ ०२०-२६१४०२५२
एसआरए/३१/२००६
17-07-2006 1
29 मे. के.जे. इंन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस (इंडिया) प्रा.लि.
४०८/१०, पुरंधर कॉम्प्लेक्स, मुकूंदनगर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पुणे -४११०३७
०२०-२४२६६०८९
एसआरए/३२/२००६
17-07-2006
30 मे. कीस्टोन रिएल्टर्स प्रा.लि.
तिसरा माळा, जेएमसी हाऊस, बिस्लेरी कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, अंधेरी (पू), मुंबई-९९
०२०-६६७६६८८८ ९८२१०१३५१६
एसआरए/३३/२००६
17-07-2006
31 मे. खिंवसरा-चव्हाण
२२, मुकूंदनगर, विजय अपार्टमेंट, पुणे-४११०३७.
०२०-२४२६२८५८ ९८००५०४२१
एसआरए/३४/६
17-07-2006 1
32 मे. कुमार प्रॉपर्टीज
७८३, भवानी पेठ, पुणे-४११०४२.
०२० -२६३५०६६० ०२०-२६३५१७५१
एसआरए/३५/२००६
17-07-2006
33 मे. म्हाडा पुणे
पुणे हौसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड, आगरकर नगर, पुणे-१.
०२०- २६१२८६६६ ०२०-२६१२८८६८
एसआरए/३६/२००६
17-07-2006
34 मे. परनिका कंन्स्ट्रक्शनस प्रा.लि.
ब्लॉक-अे, सूर्या टॉवर्स, १०५, एस.पी. रोड, सिकंदराबाद-५००००३ (आंध्र प्रदेश)
०४०-२३२१४३६५ ९३९७०३०३०३
एसआरए/३७/२००६
17-07-2006
35 मे. सुयश व्हेंचर्स
१२०७/बी, अस्मीता हौसीग को-ऑप.सोसायटी, आपटे रोड, पुणे-४११००४

एसआरए/३८/२००६
17-07-2006
36 मे. रामेश्वर डेव्हलपर्स प्रा.लि.
स.नं.३७/१, पी.नं.२५, राजेश कॉम्प्लेक्स, संतोषनगर, विश्रांतवाडी, पुणे-४११०१५

एसआरए/३९/२००६
17-07-2006 1
37 मे. सिदधीविनायक ग्रुप्स
९, सिध्दीविनायक, एम.जी.रोड, पुणे-४११००१
०२०-२६३३७१०९ ०२०-२६३३७११०
एसआरए/४१/२००६
17-07-2006
38 मे. रॉयल एंटरप्राईजेस
काकरिया हौसिंग, १ ला माळा, पारीजात, दमन रोड, वापी-३९६१९१ (गुजरात)
०२६०-२४३१६५६ ९८२५२४४६७३
एसआरए/४२/२००६
17-07-2006
39 मे. बेलवलकर हाऊसिंग कंपनी
निर्मीती इमिनंन्स, ४ था माळा, ११७५/१, एरंडवणे, पुणे-४११००४
०२०-२५४५६२०० ०२०-२५४५१६१०
एसआरए/४३/२००६
17-07-2006 1
40 मे. भामा मोटर्स प्रा.लि.
११४०, शुक्रवार पेठ, तळमजला, इंदिरा प्रसाद अपार्टमेंट, पुणे-४११००२
०२०-३०९००५५४
एसआरए/४४/२००६
17-07-2006
41 मे. जी. एम. केंजळे कंन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
२२, पर्वतीगाव, पुणे-४११००९
०२०-२४४४३२११ ०२०-२४४४३२१२
एसआरए/४५/२००६
17-07-2006
42 मे. कुंदन बिल्डर्स
पहिला माळा, कुंदन हेरिटेज, खडकी रेल्वे स्टेशनच्या समोर, मुंबई-पुणे रस्ता, बोपोडी, पुणे-४११०२०
०२०-२५८२१०२६ ०२०-२५८१०५२७
एसआरए/४६/२००६
17-07-2006
43 मे. ओमेगा प्रिमायसेस प्रा.लि.
मंत्री हाऊस, ९२९, एफ.सी.रोड, पुणे-४११००४
०२०-२५६५५०००
एसआरए/४७/२००६
17-07-2006
44 मे. प्रथम बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा.लि.
स.नं.२१०/३+४, वाकड, पुणे-४११०२७.
०२०-२७२७६८०२ ०२०-२७२७६८०३ ०२०-२७२७६८०४
एसआरए/४८/२००६
17-07-2006
45 मे. जे. के. डेव्हलपर्स
३०४-अे, स्टर्लीग सेंटर, एम.जी.रोड, कॅम्प, पुणे-४११००१.

एसआरए/४९/२००६
17-07-2006 1
46 मे. अहुरा बिल्डर्स
९५७, इनामदार मेंशन, नाना पेठ, पुणे-४११००२
०२०-२६११९२८६
एसआरए/५०/२००६
47 मे. भोसले हाऊसिंग
सुयश प्लाझा, २ रा माळा, भांडारकर रोड, शिवाजीनगर, पुणे-४११००४
०२०-२५६७६५०१ ०२०-२५६७६५०२
एसआरए/५१/२००६
48 मे. निश्चित असोसिएटस
कुलाबकर निवास, आकुर्ली रोड, संभाजीनगर, कांदिवली (पू.) मुंबई-०१
०२२-२८८६१४६८
एसआरए/५२/२००६
49 मे. फडनीस इंन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. & रुईकर कंन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
ऑफिस नं.१०४, ४७/२/अे, सांकला आरकडे, एरंडवणे, कर्वे रोड, पुणे-४११००४
०२०-२५४३००७७
एसआरए/५३/२००६
50 मे. समर्थ इरेक्टर्स अँड डेव्हलपर्स
४, चंद्रकांत अपार्टमेंट, श्रेयस कॉलनी, आरे रोड, गोरेगाव (पू.), मुंबई.
०२२-२८७९३५८८-०२०-२५१३१०२८
एसआरए/५४/२००६
51 मे. ट्राय डेव्हलपर्स प्रा.लि.
१४, रोहन कॉर्नर, शिवतिर्थनगर, पौड रोड, पुणे-४११०३८
०२०-२५४३७७७८
एसआरए/५५/२००६
52 मे. ओम ग्रुप
रो हाऊस नं.२, सुगरा टेरेस लेन नं. ६, कल्याणी नगर, प्लॉट नं. १३ + १४, सीटीएस नं.२१०९, येरवडा, ता.हवेली, पुणे-४११००६.
०२०-२६१२२६७४ ०२०-२६१२९४४४
एसआरए/५६/२००६
1
53 मे. संकल्प डेव्हलपर्स
१४८, न्यू फ्रेन्डस कॉलनी, पौड रोड, कोथरुड, पुणे -४११०३८.
०२०-२५३९८००५
एसआरए/५८/२००६
54 मे. तेज कंन्स्ट्रक्शन कंपनी
स.नं.३, दामोदर व्हीला, कोथरुड, पुणे-४११०३८.
०२०-२५४४४२०६ ९८५०८९३५८५
एसआरए/६०/२००६
07-10-2006
55 मे. सायली एंटरप्राईजेस
पहिला माळा, पारसमनी भवन, टिळक नगर, डोंबिवली (पू.), जिल्हा-ठाणे
०२५१-२४४५४३३ ९८२००८०१७५
एसआरए/६१/२००६
03-10-2006
56 मे. प्रकाश प्रॉपर्टीज
ऑफिस नं.११, खडकी ब्युझिनेस सेंटर, खडकी बाजार, पुणे-४११००३.

एसआरए/६२/२००६
03-10-2006
57 मे. एंपायर शेल्टर्स प्रा.लि.
११७+१२१+४ बी, कृष्णाधाम अपार्टमेंट, प्रभात रोड, लेन नं.१२, पुणे-४११००४
०२०-२५६६१९८१ ९८२२४७५०६३
एसआरए/६३/२००६
03-10-2006
58 मे. गणेश कंन्स्ट्रक्शनस
गणेश हाईटस, १ ला माळा, गणेश नगर, दापोडी, पुणे-४११०१२
०२०-२७१४४६४३ ९४२२०८२०१३
एसआरए/६४/२००६
03-10-2006
59 मे. कुमार विधाते
२२७, विधाते कॉम्प्लेक्स, गाडीतळ, हडपसर, पुणे-४११०२८.
०२०-२६९९९७४५ ९८२२०२५१२५
एसआरए/६५/२००६
03-10-2006
60 मे. गोल्डन प्रमोटर्स अँड डेव्हलपर्स
८४६, भवानी पेठ, पुणे-४११०४२.
०२०-२६३४०००७ ९८२२२५३४९५
एसआरए/६६/२००६
03-10-2006 1
61 मे. ग्रेस डेव्हलपर्स
२६७/अ, शॉप नं.४१, ४२, महावीर दर्शन कॉम्प्लेक्स, नवीन टिंबर मार्केट, भवानी पेठ पुणे - ४११०४२
०२०-२६०५२५८२ ९८५०७४१९१७ अ [क]
एसआरए/६७/२००६
03-10-2006 1 1
62 मे. सहारा कंन्स्ट्रक्शनस
डेक्कन टॉवर, ऑफिस नं.५,१४, सोलापूर रोड, पुणे-४११००१.
०२०-२६३६१५२८ ०२०-२६३६०२४० ९८२२०३९३४४
एसआरए/६८/२००६
03-10-2006 1
63 मे. सॅम बिल्डर्स
अहमेदिया अपार्टमेंट, ७००, गुरुवार पेठ, तळमजला, शॉप नं.६, पुणे-४११००२
०२०-२४४३२२८३ ९४२२५१४१२०
एसआरए/६९/२००६
03-10-2006
64 मे. आदिती डेव्हलपर्स
सॅटेलाईट बिल्डींग, टागोर रोड, सांताक्रुझ (प.), मुंबई-५४.
०२२-२६०५१०१० ०२०-२५५३६१७८ ९८२२३२२७९१
एसआरए/७०/२००७
04-01-2007
65 मे. आनंद डेव्हलपर्स
बी-१, रुणवाल रिजेंसी, साधु वासवानी चौक, पुणे-४११००१.
०२०-२६११३८८१ ०२०-२६११३८८२
एसआरए/७२/२००७
04-01-2007 1 1
66 मे. आर्च इंन्फ्रा प्रोजेक्टस निर्माण प्रा.लि.
सोहम अपार्टमेंट, प्रभात रोड, लेन नं.१५, पुणे-४११००४
०२०-२५६५१७१२ ९८६०७१६७४१
एसआरए/७३/२००७
04-01-2007
67 मे. दरोडे-जोग बिल्डर्स प्रा.लि.
३५/५, चंद्रसेन, ८ वी लेन, प्रभात रोड, पुणे-४११००४
०२०-२५४१२४५१ ९८२२१७१५७१
एसआरए/७४/२००७
04-01-2007 1
68 मे. एल्प्रो इंटरनॅशनल लि.
निर्मल, १७ वा माळा, नरीमण पॉईट, मुंबई-२१.
०२२-२२०२३०७५
एसआरए/७५/२००७
04-01-2007
69 मे. इ.स.बी. एंटरप्राईजेस
मे. मेहता एंटरप्राईजेस (JV) १०६-अे, शामकमल आगरवाल मार्केट, विले पारले (पू.), मुंबई-५७.
०२२-२६१०२७६० ९८६७०६६२६६
एसआरए/७६/२००७
04-01-2007
70 मे. गंगा हाऊसिंग प्रा.लि.
सॅन माहू कॉम्प्लेक्स, ५, बंडगार्डन रोड, पुणे-४११००१
०२०-२४२६६७२६
एसआरए/७७/२००७
04-01-2007
71 मे. किंजाल कंन्स्ट्रक्शन कंपनी
१०१, प्रथमेश अपार्टमेंटस, दादर (प.), मुंबई-२८.
०२२-२४३६८००१ ०२२-२४३६८००२ ९८२००५३९३४
एसआरए/७८/२००७
04-01-2007
72 मे. कोहीनूर इस्टेटस
१०२, आय.सी.सी.टॉवर्स, एस.बी.रोड, पुणे-४११०१६.
०२०-२५६३३३९९
एसआरए/७९/२००७
04-01-2007
73 मे. लुंकड रिॲलिटी
ब्ल्यु हिल सोसायटी, नगर रोड, पुणे-४११००६.
०२०-२६६९३१११ ९८२३०८१९९९
एसआरए/८०/२००७
04-01-2007
74 मे. महानगर डेव्हलपर्स
सॅन माहू कॉम्प्लेक्स, ५, बंडगार्डन रोड, पुणे-४११००१
०२०-२६१२४२६५ ०२०२६१२४२६६
एसआरए/८१/२००७
04-01-2007
75 मे. एन. के. असोसिएट्स
निखिल प्राईड, सदाशिव पेठ, टिळक रोड, पुणे-४११०३०
०२०-२४३३८०८८ ९८९०९९८७४४
एसआरए/८२/२००७
04-01-2007 1
76 मे. नाकोडा कंन्स्ट्रक्शनस
३२६, एम.जी.रोड, कॅम्प, पुणे-४११००१.
०२०-२६१३०८६५ ०२०-२६१३२६४२ ९८२३०६०३९०
एसआरए/८३/२००७
04-01-2007 1 1
77 मे. ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टीज
५०१, केनसिंगटॉन कोर्ट, कोरेगाव पार्क, पुणे-४११००१.
०२०-२६१३८००० ९८२२०४०३३३
एसआरए/८४/२००७
04-01-2007 1
78 मे. पोलस्टार इस्टेटस अँड प्रॉपर्टीज प्रा.लि.
१७, बंडगार्डन रोड, पुणे-४११००१.
०२०-२६१२०८१२ ०२०-२६१२३५७५
एसआरए/८५/२००७
04-01-2007
79 मे. शालिमार हाऊसिंग अँड फायनान्स लि.
१०७, सिगमा हाऊस, एस.बी.रोड, पुणे-४११०१६.
०२२-५६७७८९९२
एसआरए/८६/२००७
04-01-2007
80 मे. सारडा इरेक्टर्स लि.
२१११, सदाशिव पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-२५४६६३९०
एसआरए/८७/२००७
04-01-2007
81 मे. श्री. बालाजी इस्टेटस अँड प्रॉपर्टीज
सॅन माहू कॉम्प्लेक्स, 5, बंडगार्डन रोड, पुणे-४११००१.
०२०-२६१२४२६५ ०२०-२६१२४२६६
एसआरए/८८/२००७
04-01-2007
82 मे. कंन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट कंपनी
१९०५, सदाशिव पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-२४४७३२१२ ९८२२०६३२२२
एसआरए/८९/२००७
04-01-2007
83 मे. वासकॉन इंजिनियर्स प्रा.लि.
२०१, फोनिक्स, बंडगार्डन रोड, पुणे-४११००१.
०२०-२६१२८३३६ ०२०-२६१२८३३ ९९८८१४९६८६
एसआरए/९०/२००७
04-01-2007
84 मे. किशोर ठक्कर प्रमोटर्स अँड बिल्डर्स
१, स्वप्न नगरी, कर्वेरोड, पुणे-४११००४
०२०-२५४५१३२२
एसआरए/९१/२००७
04-01-2007
85 मे. रिलायबल ग्रुप
24, एस.व्ही.रोड, सांताक्रुझ (प.) मुंबई-५४.
०२२-२६६०५६४९ ९८२१०२७८७२
एसआरए/९२/२००७
04-01-2007
86 मे. सप्रे बिल्डर्स प्रा.लि.
६५७, सदाशिव पेठ, रंगरेखा, पुणे-४११०३०

एसआरए/९३/२००७
04-01-2007
87 मे. श्री. बाल लँड डेव्हलपर्स
९, आगरकर भवन, एल.बी.एस. रोड, नवी पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-२४३३६३७२ ९८२२०४०९१९
एसआरए/९४/२००७
04-01-2007
88 मे. न्यूकॉन्स कंन्स्ट्रक्शनस
३०२, नारायण पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-२४४५६६२६
एसआरए/९५/२००७
04-01-2007
89 मे. पाठक अँड असोसिएट्स
७५१, बुधवार पेठ, पुणे-४११००२
०२०-२४४५६८५५ ९८२२६२८१४५
एसआरए/९६/२००७
04-01-2007
90 मे. श्री. बालाजी डेव्हलपर्स
५७८/२, बुधवार पेठ, पुणे-४११००२
०२०-२४४९०४९९ ०२०६६०२९६४० ९८२२४९८२२२
एसआरए/९७/२००७
04-01-2007
91 मे. अरुण शेठ अँड कं.
१५०-अे, मुकूंदनगर, सुनिता बंगलो, पुणे-४११ ०३७

एसआरए/९९/२००७
29-03-2007
92 मे. गिरीधर क्रीएशन
२१०, द पेंटागाव, पर्वती, पुणे-४११००९.
०२०-२४२२७३५८ ९८२२०३७७४७
एसआरए/१००/२००७
29-03-2007
93 मे. मानव रीहॅब एल.एल.पी.
३२ मार्केट यार्ड गुलटेकडी पुणे - ४११०३७
९८५०९०३९५१ ९८५०९९४१४४ ९८२२४३९६३८
एसआरए/१०१/२००७
29-03-2007
94 मे. मेफेअर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स
२, मानेक हॉल, इस्ट स्ट्रीट, कँम्प, पुणे-४११००१.
०२०-२६३४७७१२ ०२०-२६३५२५२७ ९३७७०११२०७८
एसआरए/१०२/२००७
29-03-2007
95 मे. सारडा कंन्स्ट्रक्शन
अ-६७, सिध्दीविनायक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, न्यू डी.पी.रोड, बीड-४३११२२.

एसआरए/१०३/२००७
29-03-2007
96 मे. जयराज डेव्हलपर्स
अ-१, २ रा माळा, सक्सेस चेंबर्स, आपटे रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे-४११००४
०२०-२५५३३३५६ ९८९०७९००००
एसआरए/१०४/२००७
29-03-2007
97 मे. साई लिला डेव्हलपर्स
साईकृपा भवन, दुसरा माळा, के.एस.बी. पंम्पसच्या समोर, खराळवाडी, पिंपरी, पुणे-४११०१८.
०२०-३०६२००१० ०२०-३०६२००११ ०२०-३०६२००१२
एसआरए/१०५/२००७
29-03-2007 1
98 मे. सुदेव व्हेंचर्स
सी.टी.एस. नं.१०१४, माणिकचंद गॅलरीच्या समोर, गोखले नगर रोड, मॉडेल कॉलनी, पुणे-४११०१६.
०२०-२५६५७९७७
एसआरए/१०६/२००७
29-03-2007
99 मे. विक्रांत एंटरप्राईजेस
अे/२, राजमयुर सोसायटी, एरंडवणे, पुणे-४११००४
०२०-२५४६७४७४
एसआरए/१०७/२००७
29-03-2007
100 मे. कोटीभास्कर अँड सप्रे असोसिएट्स
२२१/२२, प्लॉट नं.८, श्रीपाद अपार्टमेंटस, सदाशिव पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-२४४७५४०४
एसआरए/१०८/२००७
29-03-2007
101 मे. सौभाग्यलक्ष्मी डेव्हलपर्स
के जी मेंशन, चौथा माळा, १२३३/सी, आपटे रोड, पुणे-४११००४
०२०-५५१३४४४ ०२०-५५१३५५५ ९८९०५००७८६
एसआरए/१०९/२००७
29-03-2007 1
102 मे. आकृती निर्माण लि.
सहावा माळा, आकृती ट्रेड सेंटर, ७ क्रॉस रोड, मरोळ एम.आय.डी.सी., अंधेरी (पू.), मुंबई-400093.
०२०-२६७०३७४००
एसआरए/११०/२००७
02-11-2007
103 मे. रिचा रिएल्टर्स
५-अे/सी, सर्वोदया भवन, गोखले रोड, दादर (प.), मुंबई-४०००२८
०२०-२४३३४८३९ ९८१९२९३३८२ ९८५२२३६०९४
एसआरए/१११/२००७
02-11-2007
104 मे. साई इरेक्टर्स
साई कॅपिटल, ११ वा माळा, सेनापती बापट रोड, पुणे-411016
०२०-२५६६७७७१ (२३४५ ) ९८२२०८२७७७
एसआरए/११२/२००७
02-11-2007
105 मे. अचल कंन्स्ट्रक्शन कं.
३/फ, आर्चिज कोर्ट, प्लॉट नं.३००, शंकरशेठ रोड, पुणे-४११०४२.
०२०-२६४४९७६७ ०२०-३२३०९७६७
एसआरए/११३/२००७
02-11-2007
106 मे. परमार बोरा असोसिएट्स
३९-डी, २१६, शंकरशेठ रोड, सम्राट हाऊस, पुणे.
९८९०२२३३२२ ९८२२०२२३३६
एसआरए/११४/२००८
13-02-2008
107 मे. मंगलमूर्ती डेव्हलपर्स
९, उमेद भवन, पिंपरी स्टेशन रोड, पिंपरी, पुणे-४११०१८.

एसआरए/११५/२००८
13-02-2008
108 मे. ओम साई कंन्स्ट्रक्शन
स.नं. ७९/१, चंद्ररंग पार्क, पिंपळे गुरव, पुणे-४११०६१
०२०-२७२६१९९२ ९८८१९०९१५३
एसआरए/११६/२००८
13-02-2008 1
109 मे. पुणे म्युनिसीपल कार्पोरेशन
महापालिका भवन, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५.
०२०-२५५०१०००
एसआरए/११७/२००८
13-02-2008
110 मे. पिंपरी चिंचवड म्युनिसीपल कार्पोरेशन
पी.सी.एम.सी. भवन, पुणे-मुंबई रोड, पिंपरी, पुणे-४११०१८.
०२०-२७४२५५११ ०२०-२७४२५५१२ ०२०-२७४२५५१३ ०२०-२७४२५५१४
एसआरए/११८/२००८
13-02-2008
111 मे. पलाश रिएल्टर्स एल.एल.पी.
९, अरिहंत, ११८७/२६, घोले रोड, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५.
०२०-२५५३५९६०
एसआरए/११९/२००८
16-04-2008 1
112 मे. गणनायका इन्व्हेस्टमेंटस
१०३/अे, न्यू टिंबर मार्केट, महात्मा फुले पेठ, पुणे-४११०३७.
०२०-२५६१२३४५ ९८२२०९३८३८
एसआरए/१२०/२००८
16-04-2008
113 मे. अनुतेज (ग्रुप) कंन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
५२/अे, शिवाजी हौसींग सोसायटी, एस.बी.रोड. पुणे-४११०१६
०२०-2५६30209 ०२०-25630248
एसआरए/१२१/२००८
16-04-2008 1
114 मे. संजीवणी शेल्टर्स
सी-३, एफ.पी. नं.१२, कोहीनूर इस्टेट, मुंबई-पुणे रोड, वाकडेवाडी, पुणे-४११००३.
०२०-२५८२२२९० ०२०-२५८२२२९१
एसआरए/१२२/२००८
30-06-2008 1
115 मे. सिध्दार्थ प्रॉपर्टीज
५०१ इडन हॉल, ओम सुपर मार्केटच्या समोर, मॉडेल कॉलनी, पुणे -४११०१६.
०२०-२५६६३३३१ ०२०-२५६६३३३२
एसआरए/१२३/२००८
30-06-2008
116 मे. गोयल प्रॉपर्टीज अँड इस्टेटस प्रा.लि.
४०८, प्रगती शॉपींग सेंटर, दफ्तरी रोड, मालाड (पू.), मुंबई-४०००९७.
०२२-२८८२७७७८ ०२२-२८८९२३९९
एसआरए/१२४/२००८
30-06-2008
117 मे. सिरोया रावळ असोसिएट्स
८०८, रहेजा चेंबर्स, नरीमण पॉईंट, मुंबई-४०००२१.
०२२-२२८२४१४४ ९८२०२५५८८१
एसआरए/१२५/२००८
30-06-2008
118 मे. आकार कंन्स्ट्रक्शन
पाटील चेंबर्स, २४/४, कर्वे रोड, पुणे-४११००४.
०२०-२५०००००० ९८२३०४२२९८
एसआरए/०१/२००९
31-01-2009 1
119 मे. सुमेर होम्स प्रा.लि.
२२०, कॉमर्स हाऊस, १४०, एन.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई-४०००२३.
०२२-४०६८४०६८ ९८२००७१५६७
एसआरए/०२/२००९
31-01-2009
120 मे. रविराज ग्रुप
१ ते ५ मिलेनियम स्टार, डी.पी.रोड, पुणे-४११००१.
०२०-२६०५४४३६ ९९२२०९९३९९
एसआरए/०३/२००९
31-01-2009 1
121 मे. किर्तीवर्धन डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स
शर्माद रेसिडंसी, शिलाविहार कॉलनी, एरंडवणे, पुणे-४११००४
०२०-२५४६०१४५ ९४२२०००६४०
एसआरए/०४/२००९
10-02-2009 1 1
122 मे. क्युबा प्रॉपर्टीज
जन्नतबी मंजिल, ८९२, कसबा पेठ, पुणे-४११०११.
०२०-२४४८०८९२ ९८६०३६७८६५
एसआरए/०५/२००९
26-02-2009 1
123 मे. मुळीक पाटील डेव्हलपर्स
स.नं. २८, रामवाडी, मुळीकनगर, पुणे-४११०१४.
०२०-२७०३७०८८ ९८९०८११११
एसआरए/०६/२००९
22-07-2009 1
124 मे. विक्रमसिंग राजे डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स प्रा.लि.
स.नं.५८७, हाईड पार्क, ऑ.नं.४, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड जवळ, पुणे-४११०३७
०२०-२४२६४०१० ९३७०९१९१४०
एसआरए/०७/२००९
01-08-2009
125 मे. क्वालिटी कंन्स्ट्रक्शनस
१७०८, वझीर चेंबर्स, पाहिला माळा, बाबाजान चौक, पुणे-४११००१
०२०-२६३३०८९१ ९८६०४८००४२
एसआरए/०८/२००९
01-08-2009 1
126 मे. श्रीदत्त एंटरप्राईजेस
२३२, मंगळवार पेठ, वजन काटयाजवळ, पुणे-४११०११.
०२०-२६११३१३५ ९०४९००३२००
एसआरए/०९/२००९
23-08-2009
127 मे. लारेस डेव्हलपर्स
आऊट हाऊस, प्लॉट नं.सीटीएस ११७६, दिपरंभा सोसायटी, घोले रोड, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५.
०२०-६५००६७८४
एसआरए/१०/२००९
12-09-2009
128 मे. श्री. असोसिएट्स
प्लॉ.नं.१३, गुजराथ कॉलनी, कोथरूड, पुणे-४११०३८.
०२०-२५४३४६४५ ९४२२०८९४२९
एसआरए/११/२००९
12-09-2009
129 मे. मॉडर्न ग्रुप
४१०, नाना पेठ, पुणे-४११००२

एसआरए/१२/२००९
12-09-2009 1
130 मे. आर. के. असोसिएट्स
४०३/४०६, रास्ता पेठ, पुणे-४११०११
०२०२६१३६३३० ९९२३०४६१३४
एसआरए/१३/२००९
12-09-2009 1
131 मे. मेलिनकरी गपचूप कंन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
स्वस्तीक ४९/अे/१८, गुलमोहोर मार्ग, लॉ कॉलेज रस्त्यासमोर, पुणे-४.
०२०-२५४२५२६३ ९८२२०५५३०३०
एसआरए/१४/२००९
14-10-2009
132 मे. आकांक्षा कंन्स्ट्रक्शनस
२१४, द पेंटागाव, पुणे-सातारा रस्त्यासमोर, पर्वती, पुणे-४११००९.
०२०-२४२२२८५५ ९८५००९४७९६
एसआरए/१५/२००९
14-10-2009
133 मे. अंजुमन-इ-ताहेरी (ट्रस्ट) (नोंदणी क्र.बी.151(पुणे))
१९८७, कॉन्व्हेंट स्ट्रीट, कुमार कॉर्नरच्या समोर, पुणे-१.
०२२-२२६९११०८ ९८२०१२५१४०
एसआरए/१६/२००९
23-10-2009 1
134 मे. संजीव एन. खत्री
जे-३ रम्यनगरी, स.नं.५७४, बिबवेवाडी रोड, पुणे-४११०३७
०२०-२४२१५८०५ ९४२२००२८२६
एसआरए/०१/२०१०
12-01-2010
135 मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा.लि.
प्लॅट नं.१, स.नं.१०१/१ ते ४, प्लॉट नं.१६, उदय सोसायटी, एरंडवणा, पुणे-४११००४.
०२०-२५४१०९४२ ९०४९९९०००३
एसआरए/०२/२०१०
12-01-2010 2 5
136 मे. भक्ती एंटरप्राईजेस
१०४, गेरा चेंबर्स, १ला माळा, प्लॉ.नं.२०४, बोट क्लब रोडसमोर, पुणे-४११००१
०२०-२६१३५९१४ ९३२५१३५७००
एसआरए/०३/२०१०
12-01-2010 1
137 मे. अनुतेज ग्रुप (पुणे)
गोवर्धन प्रॉपर्टीज ५२/अे, शिवाजी हौसींग सोसायटी, सेनापती बापट रोड, पुणे-४११०१६.
०२०-२६०५८९०४ ९८२२०२३९४९
एसआरए/०४/२०१०
31-01-2010
138 मे. इव्होलेट डेव्हलपर्स
४२३, मंगळवार पेठ, पुणे-४११०११
९४२३५६७६१७ ९६७३७६५२५७
एसआरए/०५/२०१०
19-02-2010 1
139 मे. लाईफ प्रॉपर्टीज
२, नेहा अपार्टमेंटस, ७७३/९, लेन नं.१०, प्रभात रोड, पुणे-४११००४
०२०-२५६६२६४५
एसआरए/०६/२०१०
24-03-2010 1
140 मे. सनराईज असोसिएट्स
५१४, शानूर कॉम्प्लेक्स, शॉप नं. ४, भवानी पेठ, पुणे-४११०४२

एसआरए/०७/२०१०
01-04-2010 1 1
141 मे. ओम इंजिनियर्स अँड बिल्डर्स
एकता अपार्टमेंट, ४७/२२, एरंडवणे, पुणे-४११००४
०२०-२५४३०८३६ ९३२५४६९३९७ ९२२६८१०९८८ ९८२३०६८२४४
एसआरए/०८/२०१०
01-04-2010 1
142 मे. कला एंटरप्राईजेस
१२६, शिरीपाल शॉपींग सेंटर, आगासी रोड (प), जिल्हा-ठाणे
०२५०-२५१५२९९
एसआरए/१०/२०१०
14-04-2010
143 मे. क्लासिक एंटरप्राईजेस
१४, शहिन बिल्डींग, के.बी.एच.रोड, न्यू मोदिखाना, कॅम्प, पुणे ४११००१
०२०-२६४४७५३७ ९४२२००४८२२
एसआरए/११/२०१०
01-06-2010 1
144 मे. झगडे अँड डेव्हलपर्स
ऑ.नं.५३, पाटील प्लाझा, मित्रमंडळ कॉलनीजवळ, पुणे ४११००९

एसआरए/१२/२०१०
28-06-2010 1
145 मे. अंबर डेव्हलपर्स
सम्राट-मिठापल्ली इस्टेट, शंकरशेठ रोड, पुणे-४११०३७.
०२०-२६४३८७८९ ९८९००७१६८६ ९९६०५२४४५०
एसआरए/१३/२०१०
11-08-2010
146 मे. दिशा इंन्फ्रास्ट्रक्चर
३८, प्रेस्टीज पॉईंट, पहिला मजला, २८३, शुक्रवार पेठ, पुणे-४११००२
०२०-२५५१३४४४ ९८९०५००७८६
एसआरए/१४/२०१०
09-09-2010
147 मे. वेस्टीन डेव्हलपर्स प्रा.लि.
पहिला मजला एस.बी.आय. मिलन को.ऑप.हौ.सो.लि. वीरा-देसाई रस्त्यासमोर अंधेरी (प) मुंबई-४०००५८
०२२-३२२२२९६४ ०२२-२६७९९४७१ ९८६९०१८३५८
एसआरए/१५/२०१०
29-10-2010
148 मे. तारा एसआरए
ए.आर.के. प्रेम कंन्स्ट्रक्शनस, A-२०१, विमान प्लाटिनम, प्लॉट नं. ५५, विमान नगर, पुणे-४११०१४.
०२०-२४४७३२२८ ९८२२०३९०६५
एसआरए/17/2010
06-12-2010 1
149 मे. न्यू फ्रंट डेव्हलपर्स
७६९/6६ क्षितीज अपार्टमेंटस, डेक्कन जिमखाना, भांडारकर रस्त्यासमोर, पुणे-४११००४
०२०-२५६५९६९६ ०२०-२५६५६९६९
एसआरए/१८/२०१०
28-12-2010
150 मे. ब्ल्युरेज डेव्हलपर्स एलएलपी
७५९/३४, भोसले पॅव्हेलियन, भांडारकर रोड, पुणे-४११००४
०२०-२५६७४२४२ ०२०-६६४७३२००
एसआरए/०१/२०११
10-01-2011 1
151 मे. शुभदा इंटरप्राईजेस
२७३ लक्ष्मी प्रसाद अपार्टमेंट नवी पेठ पुणे-४११०३०
०२०-२४३२०९०२
एसआरए/०२/२०११
10-01-2011
152 मे. पश्चिम बिल्डर्स
अे/८, डॉ.हेरेकर पार्क, भांडारकर रस्त्यासमोर, एरंडवणा, पुणे-४
०२०-२५४३२७६५ ९८५०५७६८४८
एसआरए/०३/२०११
02-02-2011 1
153 मे. हर्षद कंन्स्ट्रक्शनस्
३०४, नारायण पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-२४४५६६२६ ०२०-२४४५४८४१
एसआरए/०४/२०११
03-02-2011
154 मे. अनंत असोसिएट्स
१४, श्रीप्रसाद सोसायटी, पर्वती दर्शन, पुणे-४११००९.
०२०-२५४६६८७५ ९४२२०३७१६५
एसआरए/०५/२०११
06-03-2011 1
155 मे. श्रीवरद डेव्हलपर्स
११२, मंगलमूर्ती कॉम्प्लेक्स, हिराबाग गणपतीजवळ, टिळक रोड, पुणे-४११००२
०२०-२४४५१२१२ ९८९०४०४४४४
एसआरए/०७/२०११
26-05-2011
156 मे. सदानंद डेव्हलपर्स (J.V.)
३२, मार्केट यार्ड, पुणे-४११०३७
०२०-२४२७०२९२
एसआरए/०८/२०११
27-05-2011 1
157 मे. पवार-खंबेटे असोसिएट्स
५०५, माताई चेंबर्स, ६३-८८, एरंडवणे, पुणे-४११००४
०२०-२५४५२३३१ ९४२२०२५११२/९४२२०२५१०६
एसआरए/०९/२०११
28-06-2011 1
158 मे. देविके कंन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स प्रा.लि.
स.नं.१०, लक्ष्मीतारा मार्केट, डांगे चौक, थेरगाव, पुणे-४११०३३.
०२०-२७२७३३५१
एसआरए/१०/२०११
02-08-2011
159 मे. राईट डेव्हलपर्स प्रा.लि.
अे/२, श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्स, डब्ल्यू. इ. हायवे, बोरीवली (पू), मुंबई-४०००६६.
०२२-२८९३८२९९ 022-६५१३१३३५ ९९३०२६४५४१
एसआरए/११/२०११
22-08-2011
160 मे. युनिटी कंन्स्ट्रक्शनस
भुराणी कॉलनी, मार्केटयार्ड, प्लॉ.नं.१, प्लॅ.नं.४, पुणे-४११०३७.

एसआरए/१२/२०११
19-09-2011 1
161 मे. चिंचवले डेव्हलपर्स
प्लॉ.नं.१११, न्यू टिंबर मार्केट, गिरीजाप्पा चिंचवले रोड, पुणे-४११०४२
०२०-२६४४५४३४
एसआरए/१३/२०११
23-09-2011 1
162 मे. के.एस.पी. डेव्हलपर्स
१६४, घोरपडे पेठ, पुणे-४११०४२
९३७१६५७५२२ ९३२६८५७३७५
एसआरए/१४/२०११
30-09-2011
163 मे. असिम इंन्फ्रास्ट्रक्चर
५१७, रास्ता पेठ, पुणे-४११०११.
०२०-२६०५३१५०
एसआरए/१५/२०११
18-10-2011
164 मे. बी. जी. शिर्के कंन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.
७२-७६, इंडस्ट्रीअल इस्टेट, मुंढवा, पुणे-४११०३६.
०२०-२६७०८१००
एसआरए/१६/२०११
31-10-2011 1
165 मे. एल्ब्रस रिॲलिटी
१००, एम.जी. रोड, कॅम्प, पुणे-४११००१.
०२०-२६३४२८३३ ९८२२०९३८३८
एसआरए/१७/२०११
30-11-2011 2 1
166 मे. नाकोड अलका डेव्हलपर्स
३५६ बी, ३ रा माळा, अलका प्लाझा, भवानीपेठ, पुणे-४११०४२.

एसआरए/१८/२०११
12-12-2011
167 मे. जय एंटरप्राईजेस
८२/अे, ईस्ट स्ट्रीट गॅलरी, २४२१ ईस्ट स्ट्रीट, कॅम्प, पुणे-४११००१.
०२०-२६३४६६७४ ९३७१७७५८३८
एसआरए/०१/२०१२
09-03-2012
168 मे. राज विकी कंन्स्ट्रक्शनस्
प्लॉ.नं. ४, क्लाऊड ९ महंमदवाडी, एनआयबीएम रोड, पुणे-४११०२८.

एसआरए/०२/२०१२
10-05-2012 1
169 मे. कमलदिप कंन्स्ट्रक्शनस्
१३८, पाटील प्लाझा, पर्वती, पुणे-४११००९.
०२०-२४४४१५६६ ९८२२०२६८२७
एसआरए/०३/२०१२
12-06-2012 1
170 मे. श्री. लक्ष्मी नारायण रिॲलिटी प्रा.लि.
सी.टी.एस.नं.१०४, महात्मा फुले पेठ, पुणे-४११०४२.
९८२२२९१८२० ९९२३७५१७५१
एसआरए/०४/२०१२
09-07-2012 2
171 मे. अजमेरा-बोरा असोसिएट्स
१२/अे, योगी पार्क, नॉर्थ मेन रोड, कोरेगाव पार्क, पुणे-४११००१.
०२०-२६१२१२५३
एसआरए/०५/२०१२
17-07-2012
172 मे. विनर डेव्हलपर्स
४१०, सॅन-माहू कॉम्प्लेक्स, ५, बंडगार्डन रोड, पुणे-४११००१.
०२०-२६६६८६००
एसआरए/०६/२०१२
23-07-2012
173 मे. विजय बी. शिर्के
१२०५, आपटे रोड, पुणे-४११००४
०२०-२६७०८१०० ०२०-२५५३११६२ ०२०-२५५३९७६५
एसआरए/०७/२०१२
31-07-2012
174 मे. नमन प्रॉपर्टीज
११२५, शितल प्लाझा, मॉडेल कॉलनी, शिवाजीनगर, पुणे-४११०१६.
०२०-२५६५५९९९
एसआरए/०८/२०१२
01-09-2012 1
175 मे. मिनामणी इस्टेटस एंटरप्राईजेस
मायानगरी तिसरा मजला ६१९ सदाशिव पेठ पुणे - ४११०३०.
०२०-२६१२४२६५ ०२०-२६१२४२६६ ०२०-२६१२४२६७ ०२०-२६१२४२६८
एसआरए/०९/२०१२
02-12-2021
176 मे. साई श्रध्दा डेव्हलपर्स
३८५/८७, शुक्रवार पेठ, फडगेट पोलिस चौकीसमोर, शिवाजी रोड, पुणे-४११००२

एसआरए/१०/२०१२
09-11-2012
177 मे. एम्पायर कंन्स्ट्रक्शन
८०५ भवानी पेठ, विशाल अपार्टमेंट अ बिल्डींग फ्लॅट नं. जी-३ पुणे-४११०४२

एसआरए/११/२०१२
26-11-2012 1
178 मे. मीत डेव्हलपमेंटस् अँड होल्डींगज प्रा.लि.
योगेश हाऊस, २४१२ ईस्ट स्ट्रीट, दुसरा मजला, पुणे-४११००१
०२०-२६३५४१५१
एसआरए/०२/२०१३
20-05-2013
179 मे. पद्मावती डेव्हलपर्स
सुजय गार्डन ऑफिस नं.२७ पार्श्व बिल्डींग मुकुंद नगर पुणे-४११००३७
०२०-२४२६००२५
एसआरए/०३/२०१३
14-08-2013
180 मे. अंबीका प्रॉपर्टी व्हेंचर्स प्रा.लि.
२०३, पार्क प्लाझा, केतकर रस्ता, कमला नेहरू पार्कसमोर, डेक्कन, पुणे-४११००४
०२०-६६०२९०२९
एसआरए/०४/२०१३
14-08-2013
181 मे. यश प्रॉपर्टीज
कोंडवे-धावडे, अंजनी लॉन्स मंगल कार्यालयाजवळ, पुणे-४११०२३.

एसआरए/०५/२०१३
10-09-2013
182 मे. सनराईज बिल्डर्स
प्लॉट नं.३, ललवाणी हाऊस, तुलसीनगर सोसायटी, बिबवेवाडी, पुणे-४११०३७.
०२०-२४४१०८७७
एसआरए/०६/२०१३
05-10-2013
183 मे. समर्थश्री प्रमोटर्स अँड डेव्हलपर्स
११०२, अ/२, लकाकी रोड, मॉडेल कॉलनी, पुणे-४११०१६.
०२०-२५६५१३४९
एसआरए/०७/२०१३
21-10-2013
184 मे. आदिनाथ लँडस्पेस एलएलपी
जी-३०९, मेघा सेंटर, हडपसर, पुणे -४११०१३,

एसआरए/०८/२०१३
31-10-2013 1
185 मे. लिब्रा अर्बन डेव्हलपमेंट
ऑफीस नं. ३०२ बी, बेहरे आरकडे, प्रभात रोड, पुणे-४११००४

एसआरए/०१/२०१४
18-01-2014
186 मे. ॲसेट व्हर्टीकॉन डेव्हलपर्स
८१३, प्रदिप चेंबर्स, भांडारकर रोड, पुणे-४११००४
०२०-४१४०४१२०
एसआरए/०२/२०१४
30-01-2014
187 मे. भोसले तुपे डेव्हलपर्स
सी-१०१, मेगा सेंटर, हडपसर, पुणे-४११०२८.
०२०-३०४११७३९ ९८८१२२२५५५
एसआरए/०३/२०१४
05-04-2014 1
188 मे. पुर्णायू एन्टरप्रायजेस
४०४, अभिजीत कोर्ट, ७९९बी, भांडारकर रोड, पुणे-४११००४
०२०-२५६६०७७१ ९८२३०३०७१६ अ [क]
एसआरए/०४/२०१४
08-05-2014 1
189 मे. सौभाग्यलक्ष्मी डेव्हलपर्स
युनिट नं.४, ८२-ए, ईस्ट स्ट्रीट गॅलरी, २४२१, ईस्ट स्ट्रीट, पुणे कॅम्प, पुणे.
०२०-२६३४६६७४ ०२०-२६३४६६७५
एसआरए/०५/२०१४
03-06-2014
190 मे. नाईकनवरे डेव्हलपर्स प्रा.लि.
१२०४/४, घोले रोड, शिवाजीनगर, पुणे-४११००४
०२०-२५५३३७००
एसआरए/०६/२०१४
18-06-2014 2
191 मे. ऋषभ इन्फ्रास्ट्रक्चर
के.जी. मेन्शन, १२३३/सी, आपटें रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे-४११००४
०२०-२५५१३४४४ ९९२२९६७७६३ ९८२३०७११११
एसआरए/०७/२०१४
02-07-2014 1
192 मे. तथागत डेव्हलपर्स
अे-१२, इंद्रनील अपार्टमेंट, पुणे-सातारा रोड, पर्वती, पुणे-४११००९

एसआरए/०८/२०१४
17-07-2014
193 मे. खिंवसरा ॲन्ड असोसिएट्स
संतोष निवास, २७१/६, श्रीधर नगर, चिचवड, पुणे-४११०३३
०२०-६५३०५९९९ ९३२५५११९९९
एसआरए/०९/२०१४
05-11-2014
194 मे. अमित एंटरप्राईजेस हाउसिंग लि.
१९०२, सदाशिव पेठ, पुणे-४११०३०
०२०-२४४८९४९४ ०२०-२४४८९४९५
एसआरए/१०/२०१४
26-11-2014
195 मे. पुष्पगंगा डेव्हलपर्स
सॅन माहू कॉम्प्लेक्स, ५ बंडगार्डन रोड, पुणे क्लब समोर, कॅम्प, पुणे
०२०-२६११३७०२
एसआरए/११/२०१४
29-11-2014
196 मे. सबुनानी डेव्हलपर्स ॲन्ड प्रमोटर्स
20/२५, सिंध हिंदु को-हौसिंग सोसायटी, लुल्लानगर, पुणे-४११०४०

एसआरए/१२/२०१४
06-12-2014
197 मे. डी. पी. असोसिएट्स ॲन्ड मे. राजविकी कन्स्ट्रक्शन्स
२१/१०, अक्षर सोसायटी, तावरे कॉलनी, अरण्येश्वर, पुणे-९. + प्लॉट नं.४, क्लाऊड ९, मोहम्मदवाडी, एनआयबीएम रोड, पुणे - २८

एसआरए/०१/२०१५
30-01-2015
198 मे. यश बिल्डीकॉन
१५३७, सदाशिव पेठ, मुळे आर्केट, टिळक रोड, पुणे-४११०३०
020-24456490
एसआरए/०२/२०१५
02-01-2015 2
199 मे. होरायझन डेव्हलपर्स
इंद्रनील बिल्डींग पुणे सातारा रोड पुणे-४११००९

एसआरए/०३/२०१५
05-03-2015
200 मे. एस. आर. टाऊनकॉर्न प्रा.लि.
सी.टी.एस. ४२०, नारायण पेठ, माणिक प्रभा, पुणे.

एसआरए/०५/२०१५
20-03-2015
201 मे. साई इन्फ्रा
१२९, नाना पेठ, पुणे-४११००२

एसआरए/०६/२०१५
02-05-2015 1
202 मे. कामिल रियाल्टी एलएलपी
सुगरा टेरेस्ट, लेन नं. ६, स.नं. २०९, कल्याणीनगर, पुणे-४११००६

एसआरए/०७/२०१५
06-05-2015 1
203 मे. प्रथम ओम सिटीस्केप एलएलपी
कल्याणीनगर, पुणे

एसआरए/०८/२०१५
11-05-2015
204 मे. नमन एन्टरप्रायजेस
शिवाजीनगर, पुणें-४११०१६

एसआरए/०९/२०१५
11-05-2015
205 मे. राफे लकडावाला व्हेंचर्स
२३४ सोमवार पेठ राधाकृष्ण अपार्टमेंट पुणे-४११०११

एसआरए/१०/२०१५
13-05-2015 1
206 मे. ओंकार इन्व्हेस्टमेंट
१०९९, बी-५, स्नेहगार्डन, मॉडेल कॉलनी, शिवाजीनगर, पुणे-४११०१६
०२०-२५६५५९९९
एसआरए/११/२०१५
13-05-2015 1
207 मे. सह्याद्री प्रापर्टीज
ऑफीस नं.५०, बी विंग, ५ वा मजला, के.के. मार्केट, पुणे.

एसआरए/१२/२०१५
22-05-2015 1
208 मे. स्पायर ग्रेस व्हेंचर्स
शॉप नं. ४१/४२, महावीर दर्शन, न्यू टिंबर मार्केट, २६७/ए, भवानी पेठ, पुणे

एसआरए/१३/२०१५
03-08-2015 1
209 मे. आश्रय प्रिमायसेस प्रा.लि.
ऑफिस नं. ३, ४ ब्ल्यु हिल्स सोसायटी नगर रोड, येरवडा, पुणे-४११००६

एसआरए/१४/२०१५
22-09-2015
210 मे. स्केपर्स & एस्सेन ग्रुप
शॉप नं. १०१ जयगणेश विश्वा स.नं.१४६ धानोरी रोड विश्रांतवाडी पुणे
.
एसआरए/१५/२०१५
31-10-2015
211 मे. एलब्रस रिअलिटी एल.एल.पी.
.
.
एसआरए/१६/२०१५
17-12-2015
212 मे. एफ. आय. बी. कंन्स्ट्रक्शन
ऑफिस नं. ५ डेक्कन टावर पुणे-४११००१

एसआरए/१७/२०१६
02-01-2016
213 मे. बुशरा कंन्स्ट्रक्शन
४९७, भवानी पेठ, विर भारत सोसायटी, पुणे-४११०४२.

एसआरए/१८/२०१६
02-01-2016 3 1
214 मे. सार्थक डेव्हलपर्स
ऑफिस नं. ३०६ सार्थक टावर संगम प्रेस कोथरूड पुणे-४११०२९

एसआरए/१९/२०१६
22-09-2015
215 मे. सोनाईदादा कंन्स्ट्रक्शन
सि.टी.एस. ३६, नाना पेठ पुणे

एसआरए/२०/२०१६
03-01-2016
216 मे. श्री. मिकी ओबेरॉय
फ्ल्याट नं. १०१ जगन्नाथ सोसायटी बोट क्लब रोड पुणे-४११००१

एसआरए/२१/२०१६
14-03-2016 1
217 मे. हमी असोसिएट्स
प्लॉट नं.साईबाबा मंदिर जवळ पुणे सातारा रोड स्वारगेट पुणे-४११००९

एसआरए/२२/२०१६
05-04-2016
218 मे. फाईव स्टार रोलर्स
ऑफिस नं.३०९ ३१० तिसरा मजला रेन्बो प्लाझा रहाटणी पुणे-४११०१७

एसआरए/२३/२०१६
14-03-2016
219 मे. बी. के. रियालटी
प्लॉट नं. ८ अभिषेक जयवर्धन सोसायटी बिबवेवाडी पुणे-४११०३७

एसआरए/२४/२०१६
05-04-2016
220 मे. पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (मानद सदस्य)
पुणे महानगरपालिका बिल्डींग शिवाजी नगर पुणे-४११००५

एसआरए/२५/२०१६
27-04-2016
221 मे. गोल्डन कंन्स्ट्रक्शन (प्रमोटर्स डेव्हलपर्स & बिल्डर्स)
१०४० न्यू नाना पेठ पुणे

एसआरए/२६/२०१६
25-05-2016 1
222 मे. श्री. साईगुरु कंन्स्ट्रक्शन
हिंद सर्विसेस B-२५/१ धनकवडी पुणे-४३
९४२२०३५३७८ ९८२२३९४४०५
एसआरए/२७/२०१६
01-06-2016
223 मे. स्टार कंन्स्ट्रक्शन
२१०, द पेंटागान पार्वती पुणे-४११००९

एसआरए/२८/२०१६
11-02-2016
224 मे. चंद्रशेखर रिअल इस्टेट प्रा.लि.
फ्लॅट नं. १ ग्राउंड फ्लोअर प्लॉट नं. १६ उदय सोसायटी एरंडवाना पुणे-४११००४

एसआरए/२९/२०१६
11-07-2016
225 मे. सम्यक प्रमोटर्स एल.एल.पी.
१२०६/२अ संकल्प पहिला मजला दरोडे जोग प्रोपर्टीज समोर शिवाजी नगर आपटे रोड पुणे

एसआरए/३०/२०१६
01-07-2016
226 मे. प्राईड अमन असोसिएट्स
ऑफिस नं. ५२० इस्ट विंग अरोरा टॉवर कॅम्प पुणे

एसआरए/३१/२०१६
31-08-2016 2
227 मे. पंचशील रिअलिटी & डेव्हलपर्स प्रा.लि.
टेक पार्क वन टॉवर ई स.नं. १९१/अ/२अ/१/२ डॉन बोस्को स्कूल येरवडा पुणे-४११००६

एसआरए/३२/२०१६
02-01-1900 1 1
228 मे. राज & आय परमार डेव्हलपर्स
.

एसआरए/३३/२०१६
20-12-2016
229 मे. लकी लँडमार्क प्रा.लि.
८४६ भवानी पेठ पुणे

एसआरए/३४/२०१७
16-10-2017
230 मे. ए. आय. ए. कंन्स्ट्रक्शन
प्राईड डिझाईनर्स सी.टी.एस.नं.४४२ नाना पेठ पुणे

एसआरए/३५/२०१७
16-10-2017
231 मे. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण
नवीन प्रशासकीय इमारत आकुर्डी रेल्वे स्टेशन जवळ (मानद सदस्य)

एसआरए/३४/२०१७
07-03-2017
232 मे. केदार असोसिएट्स
३१० नारायण पेठ लक्ष्मी रोड पुणे-४११०३०
०२०-५६२१६७७४ ०२०-२५४११४५८
एसआरए/३५/२०१७
12-04-2017 6 2
233 मे. जी. एम. गुलाब भक्ती इंटरप्राईज एलएलपी
१०३ संगीता एनक्लेव जैन मंदिरासमोर सर्वोदय नगर मुलुंड पश्चिम-४०००८०

एसआरए/३६/२०१७
21-04-2017
234 मे. कुमार सिन्यु डेव्हलपर्स प्रा.लि.
पहिला मजला कुमार बिझनेस सेंटर सिटीएस नं. २९ बंडगार्डन रोड पुणे-४११००१

एसआरए/३७/२०१७
21-04-2017 1
235 मे. डी. पी. असोसिएट्स
21/10, अक्षर सोसायटी, तावरे कॉलनी, अरण्येश्वर, पुणे-४११००९

एसआरए/३८/२०१८
10-01-2018 2
236 मे. रेनबो डेव्हलपर्स & प्रमोटर एल.एल.पी.
७०१, प्राईड पर्पल एकोर्ड, महाबळेश्वर हॉटेल जवळ, बाणेर, पुणे - ४११०४५.
०२०-२७२९०१३५ ०२०-२७२९०१३६
एसआरए/३९/२०१८
08-10-2021 1
237 मे. सिटी स्पेस डेव्हलपर्स एल.एल.पी.
अमर हाउस ८९२ भांडारकर रोड डेक्कन जिमखाना पुणे-४११००४

एसआरए/४०/२०१८
18-01-2018
238 मे. अमर बालाजी कंन्स्ट्रक्शन
फ्लॅट ८ मनश्री अपार्टमेंट डॉ. केळकर रोड पुणे-४११००४

एसआरए/४१/२०१८
18-01-2018
239 मे. भगवंत असोसिएट्स
सफल होम्स मनश्री प्लॉट नं. ५८/५ डॉ. केळकर रोड एरंडवणे पुणे-४११००४
०२०-२५४४०३७३ ९८२२३३१४००
एसआरए/४२/२०१८
20-04-2018
240 मे. वीहोम प्राँपर्टीस युनिट १ एल.एल.पी.
A-१ सक्सेस चेंबर, १२३२ आपटे रोड, डेक्कन पुणे - ०४
०२०-२५५३११४१ ०२०-२५५३२१८२
एसआरए/४३/२०१८
16-08-2018
241 मे. साई मिरॅकल डेव्हलपर्स
स.नं.१०१, शॉप नं. १ ते ७, शौकत मंजिल नेहरू नगर रोड पुणे - ४११०१८

एसआरए/४४/२०१८
22-11-2018 1
242 मे. आर. के. डेव्हलपर्स
प्रजोल आशियाना सि.स.नं. ५०२७, ५०२८, ५०२९ नुरानी मस्जिद जवळ नेहरू नगर पिंपरी - ४११०१८
९३२६२६५५२६ ९३२६१६५५२६
एसआरए/४५/२०१८
20-12-2018
243 मे. सिन्यू डेव्हलपर्स प्रा. लि
मालपाणी हाउस न्यु नगर रोड संगमनेर अहमदनगर - ४२२६०५
0२०-६६२१०१११ ०२०-६६२१०१०० ९९२२४३९९५६
एसआरए/०१/२०१९
06-02-2019
244 मे. नाईकनवरे बिल्डकॉन प्रा.लि.
सि.टी.एस. १२०४/०४ फा. प्लॉट ५६८, घोले रोड, शिवाजी नगर पुणे - ४११००४
०२०-४१४७११११ ९८५००५३२२७ ८३०८८१०५७६
एसआरए/०२/२०१९
11-03-2019 1
245 मे. कुणाल रीएलिटी
सि.टी.एस. ७९६/A२, कुणाल हाउस, कमला नेहरू पार्क समोर, भांडारकर रोड, पुणे - ४११००४
०२०-३०२२३०२२ ०२०-३०२२३०३३ ९५९५२२६२६७
एसआरए/०१/२०२०
06-01-2020
246 मे. मगरपट्टा सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी प्रा.लि.
५ मगरपट्टा सिटी आदिती गार्डन हडपसर ४११०१३

एसआरए/०२/२०२०
20-03-2020
247 मे. विघन्हर्ता रीएलिटी
गट नं. ११९५/११९६, शाईन सिटी, सोनावणे वस्ती रोड, चिखली, पुणे – ४११०६२.

एसआरए/०३/२०२०
12-10-2020
248 मे. गंगा कन्स्ट्रशनस
तिसरा मजला, सनमाहू कॉम्प्लेक्स, ५ पुना क्लब समोर, बंड गार्डन रोड, पुणे ४११००१

एसआरए/०४/२०२०
23-11-2020
249 मे. नमन इंटरप्राईजेस अंड डेव्हलपर्स
श्रीकृष्ण सोसायटी बिल्डींग B२/९ शंकरशेट रोड पुणे ४११०३७

एसआरए/०५/२०२०
26-11-2020
250 मे. आसवानी असोसिएट्स
एस. पी. हाईट्स दुसरा मजला बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ कासारवाडी पुणे ४११०३४

एसआरए/०१/२०२१
01-02-2021
251 मे. मेमोन सुन्दके & असोसिएट्स
७००, गुरुवार पेठ, शॉप नं.६ तळ मजला, पुणे – ४११०४२.

एसआरए/02/2021
05-02-2021
252 मे. कुमार बेहेरे राठी
दहावा मजला कुमार बिझनेस सेंटर सि.स.नं.२९, शांग्रीला गार्डनच्या मागे, बंड गार्डन रोड, पुणे - ४११००१

एसआरए/03/2021
01-03-2021 1
253 मे. अनादी रिएंलीटीज एल.एल.पी.
सि.स.नं.११२५, चौथा मजला शीतल प्लाझा, हॉटेल अम्बेसेडोर समोर, मोडेल कॉलोनी, शिवाजी नगर, पुणे - ४११०१६.

एसआरए/04/2021
26-04-2021
254 मे. क्रिशाला इलाइट एल.एल.पी.
४१ इलाइट स.नं.१४५/१B शरयू टोयोटा सर्विस सेंटर जवळ, ताथवडे, पुणे – ४११०३३.
9860767943
एसआरए/05/2021
10-05-2021
255 मे. ओपूलंट डेव्हलपर्स
स.नं.१४अ/३/१/१, फा.प्लॉ.नं.४०९, घोरपडी कोरेगाव पार्क, पुणे ४११००१.
8888004700
एसआरए/06/2021
23-08-2021
256 मे. साई चन्द्र SRA प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
स.नं.१०१/१६, उदय सोसायटी, एरंडवने, पुणे - ४११००४.

एसआरए/07/2021
20-09-2021
257 मे. सिटी टॉवर एम्पायर
३०, रविवार पेठ, गोल्ड माईन बिल्डींग, पुणे - ४११००२.
9822052308
एसआरए/08/2021
21-09-2021
258 मे. राजवीर असोसिएटस
सि.स.नं.९५६, शॉप नं. ६, वाघेरे रेसिडेन्सी, तपोवन रोड, पिंपरी, पुणे - ४११०१७.
9822025259 9923191186
एसआरए/09/2021
15-11-2021
259 मे. मृणाली रिअलिटी एल.एल.पी.
स.नं. B-४, काकडे टाउनशीप, केशव नगर, चिंचवड, पुणे - ४११०३३.
9172377282
एसआरए/01/2022
04-01-2022
260 मे. मोरेश्वर डेव्हलपर्स
ए-१, सक्सेस चेम्बर्स, १२३२ आपटे रोड कॉर्नर, डेक्कन जिमखाना, पुणे - ४११००१.
020-25532325 020-25531141
एसआरए/02/2022
13-01-2022
261 मे. सुशीलम प्रॉपर्टीज एल.एल.पी.
२८३, बुधवार पेठ, पुणे - ४११००२.
९९२३८०४१४१ ७०२०६४२७७५
एसआरए/03/2022
17-03-2022
262 मे. ग्लोरीफोर्ज बिल्डर्स एल.एल.पी.
स.नं.151/18अ, 151/22, फ्ल्याट नं. 101, पोल्यारीस बिल्डींग, नोबेल हॉस्पिटल जवळ, हडपसर, पुणे - 411028.
९७६४२१२९१७
एसआरए/04/2022
29-04-2022
263 मे. रेणुका कन्स्ट्रक्शनस.
8, दीपलक्ष्मी बिल्डींग जवळ, पावर हाउस चौक, भीम नगर, चिंचवड, पुणे - 411033.
९९२२९०९२०६
एसआरए/05/2022
09-05-2022
264 मे. लीनक्स ग्रुप.
फ्ल्याट नं.२०१, स.नं. १४/२, ३, ४ वामन गणेश शिदेन, बावधन खुर्द, पुणे - ४११०२१.
९८५००४२८५६
एसआरए/06/2022
02-08-2022
265 मे. ज्ञानदीप प्रमोटर्स आणि डेव्हलपर्स
501, पाचवा मजला, राहुल कॅपिटल, प्रभात रोड, पुणे - 411004.
९७६५५६५३३५
एसआरए/07/2022
12-08-2022
266 मे. वंश डेव्हलपर्स
ऑफिस नं. 5 & 6, यशतारा अपार्टमेंट, मुकुंद नगर, पुणे - 411037.
९२२५५००२९९
एसआरए/08/2022
29-08-2022
267 मे. परफेक्ट अड्रेस एल.एल.पी.
लोटस आयकॉन, दुसरा मजला, प्लॉट नं. ३२९, पी.सी.एन.टी.डी.ए., सेक्टर २७/A, पुणे - ४११०४४.
८६६८४७४४५८
एसआरए/09/2022
19-09-2022
268 मे. बी.जी.सी. इन्फ्रा
पहिला मजला, अभिनंदन अपार्टमेंट, गंधर्व हॉटेल जवळ, शिवाजी नगर, पुणे - ४११००५.
९७६६४९४९४९
एसआरए/10/2022
23-09-2022
269 मे. वाकडकर पाटील असोसिएट्स एल.एल.पी.
स.नं.२६९/२/१A,भूमकर चौक ते लक्ष्मी चौक, हिंजेवडी फेज - I,पुणे
९७६५५८०८८०
एसआरए/11/2022
29-09-2022