झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

संपर्क

झोपडपट्टी पुनर्वस प्राधिकरण

पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र

पुणे मुथ्या चेंबर -२

सेनापती बापट रोड

पुणे -४११०१६

कार्यालयीन दूरध्वनी -०२०-२५६३०२३४/३६

फॅक्स-०२०-२५६३०२३५

वेब साइट-www.srapune.gov.in

ई-मेल-srapune@yahoo.in

premium-wordpress-themes.org

संपर्क-अधिकारी व कर्मचारी

अ.क्र. अधिकारी / कर्मचारी नाव पदनाम कार्यालयीन दूरध्वनी
1 श्री. पांडुरंग पोळे (भा.प्र.से) मुख्य कार्यकारी अधिकारी 25630234
2 श्री. सुरेश द. जाधव सचिव 25630234
3 श्री. मिलिंद कुलकर्णी उपसंचालक (लेखा) 25630234
4 श्री. दत्तात्रय पवार सहायक संचालक नगररचना 25630234
5 श्रीमती विजया पांगारकर उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्र. १ 25630236
6 श्रीमती वैशाली इंदाणी उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्र. २ 25530233
7 श्री. दत्तात्रय कवितके उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्र. ३ 25530233
8 श्रीमती विनया पुल्लीवार विधी अधिकारी 25630236
9 श्री. शशिकांत कन्हेरकर नगररचनाकार (प्र) 25630236
10 श्रीमती राधिका हावळ तहसीलदार 25630234
11 श्री. मुकुंद पवार सहाय्यक निबंधक 25630236
12 श्री. सुकेश गोडगे लेखाधिकारी 25630236

माहिती अधिकार संपर्क-अधिकारी व कर्मचारी

अ.क्र. अधिकारी / कर्मचारी नाव पदनाम कार्यालयीन दूरध्वनी
1 शासकीय माहिती अधिकारी तहसिलदार (प्रशासन विभाग) 25630234
2 शासकीय सहाय्यक माहिती अधिकारी सहाय्यक (प्रशासन विभाग) 25630234
3 अपिलीय अधिकारी उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी 25630234
4 शासकीय माहिती अधिकारी तहसिलदार (लेखा) 25630234
5 शासकीय सहाय्यक माहिती अधिकारी सहाय्यक (लेखा) 25630234
6 अपिलीय अधिकारी उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी 25630234
7 शासकीय माहिती अधिकारी तहसिलदार (आस्थापना) 25630234
8 शासकीय सहाय्यक माहिती अधिकारी सहाय्यक (आस्थापना) 25630234
9 अपिलीय अधिकारी उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी 25630234
10 शासकीय माहिती अधिकारी उप अभियंता (तांत्रिक) 25630234
11 शासकीय सहाय्यक माहिती अधिकारी कनिष्ठ अभियंता (तांत्रिक) 25630234
12 अपिलीय अधिकारी नगर रचनाकार 25630234
13 शासकीय माहिती अधिकारी तहसिलदार (सक्षम) उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी कार्यलय 25630234
14 शासकीय सहाय्यक माहिती अधिकारी कनिष्ठ अभियंता (तांत्रिक), सहाय्यक (ताबा) उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी कार्यलय 25630234
15 अपिलीय अधिकारी उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी 25630234
16 शासकीय माहिती अधिकारी तहसिलदार (सक्षम) स.न.४४ एरंडवणे झोपुप्रा योजनेकरिता 25630234
17 अपिलीय अधिकारी उप आयुक्त, विभाग क्र.३, पुणे महानगरपालिका, पुणे स.न.४४ एरंडवणे झोपुप्रा योजनेकरिता 25630234
18 शासकीय माहिती अधिकारी तहसिलदार (सक्षम) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यलय 25630234
19 शासकीय सहाय्यक माहिती अधिकारी कनिष्ठ अभियंता (तांत्रिक), सहाय्यक (ताबा) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यलय 25630234