झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

जाहीर प्रकटन २०१९

अ.क्र. जाहीर प्रकटन नं विषय अपलोड तारीख डाउनलोड
झोपुप्रा/सप्रा-२ /स.न.१४४/१ (पै) मे.बा./६६/२०१९ ४४/१ (पै) , वसंनगर, एरंडवणा १८ जानेवारी २०१९ जाहिर प्रकटन वाचा
झोपुप्रा/सप्रा-२/५ मुळा रोड/९०/२०१९ सं.नं.५१ फा.प्लॉट.नं.५, मुळा रोड संगमवाडी, पुणे २९ जानेवारी २०१९ जाहिर प्रकटन वाचा