झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

जाहीर प्रकटन

अ.क्र. जाहीर प्रकटन नं विषय अपलोड तारीख डाउनलोड
SRA/SPra-DYCEO/139_Erandana/1390/2016 १३९-एरंडवना ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
SRA/SPra-DYCEO/237 Ganesh Peth 1392/2016 २३७-गणेश पेठ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
SRA/SPra-DYCEO/Nana Peth 1381 /2016 नाना पेठ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
SRA/SPra-DYCEO/Rashta Peth 1383 /2016 रास्ता पेठ १३८३ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
SRA/SPra-DYCEO/ Nana Peth 1384 /2016 नाना पेठ १३८४ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
SRA/SPra-DYCEO/ Nana Peth 1387 /2016 नाना पेठ १३८७ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
SRA/SPra-DYCEO/ 721 Kothrud 1396 /2016 ७२१ कोथरूड १३९६ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
SRA/SPra-DYCEO/230 Mangalwar peth 1399/2016 २३० मंगळवार पेठ १३९९ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
SRA/SPra-DYCEO/Kamgar Putala 1406/2016 कामगार पुतळा १४०६ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
१० SRA/SPra-DYCEO/Mundhwa 1377/2016 मुंढवा १३७७ १०-जुन-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
११ SRA/SPra-DYCEO/Kondhwa 1500/2016 ३९३-कोंढवा १५०० १०-जुन-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
१२ SRA/SPra-DYCEO/4-Kondhwa Khurd/199/2016 ४_कोंढवा खुर्द/१९९/२०१६ १४-जुन-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
१३ SRA_Pra_kavi_391-mangalwar-peth_441_2016 ३९१ मंगळवार पेठ ४४१ २०१६ १६-सप्टे.-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
१४ SRA/SPra-DYCEO/49/1A_Mundhawa/1985/2016 ४९/१अ/मुंढवा २४-नोव्हें.-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
१५ SRA/SPra-Tahashildar/2A/45/2017 २अ/४५/२०१७ १४-मार्च-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
१६ SRA/SPra/KaVi/721Kothrud/891/2017 ७२१ कोथरूड ८९१ २९-मे-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
१७ SRA/SPra/KaVi/5 11 Bopodi /935/2017 ५/११/बोपोडी/९३५/२०१७ ०७-जुन-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
१८ SRA/SPra-DYCEO/710 Bhavani Peth 989 /2017 ७१० भवानी पेठ ९८९ /२०१७ २९-सप्टे.-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
१९ SRA/SPra-DYCEO/Bhavani Peth/1107/2017 भवानी पेठ ०२-नोव्हें.-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
२० SRA/SPra/KaVi/5 11 Bopodi /935/2017 2 अ, बोपोडी/५८८/२०१७ २०-नोव्हें.-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
२१ SRA/Technical/Public Notice जाहीर प्रकटन झोपुप्रा पुणे २०-नोव्हें.-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
२२ SRA/SPra/KaVi/580 Dattawadi/2397/2017 ५८० दत्तवाडी/२३९७/२०१७ ०३-जाने.-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
२३ SRA/SPra/2018 सी.स.न.११९७+९२९ब योजनेमधील वृक्ष तोडणी बाबत १७-फेब.-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
२४ SRA/SPra/153/2018 स.न.१३४ योजनेमधील वृक्ष तोडणी बाबत ०५-एप्रिल-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
२५ SRA/SPra3/Ambedkar Nagar/391/2018 पिंपरी आंबेडकर नगर नेहरू नगर २५-एप्रिल-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
२६ SRA/SPra3/398/2018 वाल्मिकी नगर आरोग्य भवन येरवडा २५-एप्रिल-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
२७ SRA/vru pra/9/2018 स.न.1108/7योजनेमधील वृक्ष तोडणी बाबत २२-मे-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
२८ SRA/vru pra/10/2018 स.न.1० कात्रज ट्रांझिट कॅॅम्पमधील ४ वृक्ष तोडणी बाबत २८-मे-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
२९ SRA/ADMIN/984/2018 शुद्धीपत्रक ०१-जुन-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
३० ANNEXTURE II - CTS NO.3204 SNO.570 MUJERI PUNE CITY 0003 - 0785 स.५७० मुजेरी पुणे ०४-जुन-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
३१ SRA/ADMIN/1061/2018 DT. 12/06/2018 परिपत्रक शुद्धीपत्रक १०-जुलै-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
३२ SRA/TREE PRA./649/2018 DT. 25/10/2018 फा.प्लॉट ४८७/७ शिरोळे वस्ती योजने मधील बांधकाम व पार्किंग मधील अडथळा ठरणाऱ्या ५ वृक्ष काढणे बाबत २५-ऑक्टो.-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
३३ SRA/TREE PRA/699/2018 dt. 26-11-2018 सी.टी.एस. ९५१, फा.प्लो.क्र. ३३४ भांबुर्डा शिवाजीनगर येथील वृक्ष काढणेबाबत २७-नोव्हें.-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा