झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

३ ङ जाहीर प्रकटन

अ.क्र. योजनेचे नाव नोटीस
स.न.103 पै .सि. स.नं. ६४२६ ते ६४२९,६४६२ पै. आंबेडकरनगर ,नेहरूनगर ,पिंपरी ,पुणे. डाउनलोड
स. नं. ५२६, फा. प्लॉट २७८, सब प्लॉट ३ ते ९, पिंपळमळा, महात्मा फुले पेठ, पुणे डाउनलोड
3 फायनल प्लॉट 160 लुईया नगर डाउनलोड
4 फायनल प्लॉट 163, लोहियानगर, पुणे डाउनलोड
5 फायनल प्लॉट 161 लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे डाउनलोड
6 फायनल प्लॉट 162 लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे डाउनलोड