झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

कार्यालयीन परीपत्रके

अ.क्र. विषय परीपत्रक दिनांक डाउनलोड
परिपत्रक क्र.२१९ ०६-सप्टे.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०९ ०४-जुन-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०८ ०३-जुन-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०७ २६-एप्रिल-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०२ २५-जाने.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०१ २३-जाने.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०० २१-जाने.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९९ १०-जाने.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९८ ०३-जाने.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
१० परिपत्रक क्र.१९७ १७-नोव्हें.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
११ परिपत्रक क्र.१९६ ०९-नोव्हें.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
१२ परिपत्रक क्र.१९५ ०८-नोव्हें.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
१३ परिपत्रक क्र.१९४ २६-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
१४ परिपत्रक क्र.१९३ २५-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
१५ परिपत्रक क्र.१९२ १९-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
१६ परिपत्रक क्र. १९१ ०५-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
१७ परिपत्रक क्र. १९० ०५-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
१८ परिपत्रक क्र. १८९ ०४-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
१९ परिपत्रक क्र. १८८ २६-सप्टे.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
२० परिपत्रक क्र. १८७ २३-सप्टे.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
२१ परिपत्रक क्र.१८६ २८-जुलै-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
२२ परिपत्रक क्र.१८५ २०-जुलै-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
२३ परिपत्रक क्र.१८४ १०-जुन-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
२४ परिपत्रक क्र.१८३ ०८-जुन-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
२५ परिपत्रक क्र.१८२ ०७-जुन-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
२६ परिपत्रक क्र. १८१ ०६-जुन-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
२७ परिपत्रक क्र. १८० ०१-जुन-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
२८ परिपत्रक क्र.१७९ ३१-मे-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
२९ परिपत्रक क्र.१७८ १३-मे-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
३० परिपत्रक क्र.१७६ ११-फेब.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
३१ परिपत्रक क्र.१७५ ०४-फेब.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
३२ परिपत्रक क्र.१७४ २८-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
३३ परिपत्रक क्र.१७३ १९-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
३४ परिपत्रक क्र.१७७ १५-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
३५ परिपत्रक क्र.१७२ ०२-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
३६ परिपत्रक क्र.१७१ ०१-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
३७ परिपत्रक क्र.१७० ०१-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
३८ परिपत्रक क्र.१६५ १९-ऑगस्ट-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
३९ परिपत्रक क्र.१६२ ०५-जुन-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
४० परिपत्रक क्र.१६१ २८-मे-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
४१ परिपत्रक क्र.१६० २८-मे-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
४२ परिपत्रक क्र.१५९ २७-मे-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
४३ परिपत्रक क्र.१५८ ०२-एप्रिल-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
४४ परिपत्रक क्र.१५७ १८-मार्च-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
४५ परिपत्रक क्र.१५६ १३-फेब.-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
४६ परिपत्रक क्र.१५५ १२-डिसे.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
४७ परिपत्रक क्र.१५४ ०५-डिसे.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
४८ परिपत्रक क्र.१५३ २६-नोव्हें.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
४९ परिपत्रक क्र.१५२ ०१-नोव्हें.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
५० परिपत्रक क्र.१५१ १०-ऑक्टो.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
५१ परिपत्रक क्र.१४८ ०९-सप्टे.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
५२ परिपत्रक क्र.१४० २९-एप्रिल-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
५३ परिपत्रक क्र.१२२ ३१-ऑक्टो.-२०१३ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
५४ परिपत्रक क्र.९० २८-जाने.-२०१३ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
५५ परिपत्रक क्र.८९ ०२-जाने.-२०१३ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
५६ परिपत्रक क्र.७२ ०४-मे-२०१२ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
५७ परिपत्रक क्र.७१ ०४-फेब.-२०१२ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
५८ परिपत्रक क्र.६५ २३-नोव्हें.-२०११ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
५९ परिपत्रक क्र.५१ १२-जुलै-२०११ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
६० परिपत्रक क्र.२९ १८-मे-२०१० कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
६१ परिपत्रक क्र.२१ २२-जुन-२००९ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
६२ परिपत्रक क्र.२० २१-जुन-२००९ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
६३ परिपत्रक क्र.१९ ११-फेब.-२००९ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
६४ परिपत्रक क्र.१८ १०-फेब.-२००९ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
६५ परिपत्रक क्र.१७ ०८-सप्टे.-२००८ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
६६ परिपत्रक क्र.११ १०-सप्टे.-२००७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
६७ परिपत्रक क्र.५ २५-जुलै-२००७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
६८ परिपत्रक क्र.१ २२-जुन-२००७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा