झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

संपर्क

झोपडपट्टी पुनर्वस प्राधिकरण

पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र

चौथा मजला, काकडे बीझ आयकॉन

विद्यापीठ रोड, अशोक नगर

शिवाजी नगर, पुणे

पुणे -४११०१६

वेळ : सकाळी ९.४५ ते संध्याकाळी ६. १५

कार्यालयीन दूरध्वनी -०२०-२५५७७९९९

वेब साइट-www.srapune.gov.in

ई-मेल-srapune@yahoo.in

premium-wordpress-themes.org

संपर्क-अधिकारी व कर्मचारी

अ.क्र. अधिकारी / कर्मचारी नाव पदनाम कार्यालयीन दूरध्वनी
1 श्री.नीलेश गटणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ०२०-२५५७७९०१
2 श्रीमती. प्रतिभा इंगळे सचिव ०२०-२५५७७९०२
3 श्री. श्री. शि. तु. शिताफ (प्रभारी) सहायक संचालक नगर रचना ०२०-२५५७७९०३
4 श्रीमती. वैशाली इंदाणी -उंटवाल उपजिल्हाधिकारी, सक्षम प्राधिकरण -२ ०२०-२५६३०२३४
5 श्री. संजय पवार उपजिल्हाधिकारी, सक्षम प्राधिकरण -१ ०२०-२५६३०२३४
6 श्रीमती. वैशाली इंदाणी -उंटवाल (प्रभारी) उपजिल्हाधिकारी, सक्षम प्राधिकरण -३ ०२०-२५६३०२३४
7 श्री. समाधान चव्हाण (प्रभारी) उपसंचालक, लेखा विभाग ०२०-२५५७७९२२
8 उपअभियंता ०२०-२५५७७९२४
9 श्री. शि. तु. शिताफ नगररचनाकार ०२०-२५५७७९०३
10 श्रीमती. नीता गांजरे (प्रभारी) विधी अधिकारी ०२०-२५५७७९२१
11 श्री. विकास भालेराव तहसिलदार (ताबा ) ०२०-२५६३०२३६
12 श्रीमती. सोनिया घुगे (प्रभारी) तहसिलदार (सक्षम प्राधिकरण १) ०२०-२५६३०२३६
13 श्रीमती. सोनिया घुगे तहसिलदार (सक्षम प्राधिकरण २) ०२०-२५६३०२३६
14 श्रीमती. स्मिता पवार तहसिलदार (सक्षम प्राधिकरण ३) ०२०-२५६३०२३६
15 श्री. नागेश गायकवाड तहसिलदार (आस्थापना) ०२०-२५५७७९१७
16 श्री. पंढरीनाथ घुगे सहायक निबंधक ०२०-२५६३०२३४
17 श्री. समाधान चव्हाण लेखाधिकारी ०२०-२५५७७९१६
18 श्रीमती. श्रद्धा सिनकर (प्रभारी) सहायक नगररचनाकार ०२०-२५५७७९१३
19 श्रीमती. श्रद्धा सिनकर सहायक नगररचनाकार ०२०-२५५७७९१२

माहिती अधिकार संपर्क-अधिकारी व कर्मचारी

अ.क्र. शाखा/विभाग पदाचे नाव नाव व पदनाम कार्यक्षेत्र
1 आस्थापना शाखा सहायक जन माहिती अधिकारी अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी, आस्थापना कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी कक्ष अधिकारी, (प्रशा/आस्था)
अपिलीय अधिकारी तहसिलदार (प्रशा/आस्था)
2 प्रशासन शाखा सहायक जन माहिती अधिकारी अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी, आस्थापना कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी कक्ष अधिकारी, (प्रशा/आस्था)
अपिलीय अधिकारी तहसिलदार (प्रशा/आस्था)
3 तांत्रिक 1 सहायक जन माहिती अधिकारी कनिष्ठ अभियंता, तांत्रिक 1 कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी उप अभियंता, तांत्रिक 1
अपिलीय अधिकारी सहायक संचालक नगररचना
4 तांत्रिक 2 सहायक जन माहिती अधिकारी कनिष्ठ अभियंता, तांत्रिक 2 कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी उप अभियंता, तांत्रिक 2
अपिलीय अधिकारी सहायक संचालक नगररचना
5 तांत्रिक 3 सहायक जन माहिती अधिकारी कनिष्ठ अभियंता, तांत्रिक 3 कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी उप अभियंता, तांत्रिक 3
अपिलीय अधिकारी सहायक संचालक नगररचना
6 प्रस्ताव शाखा सहायक जन माहिती अधिकारी कनिष्ठ अभियंता, तांत्रिक कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी उप अभियंता, तांत्रिक
अपिलीय अधिकारी सहायक संचालक नगररचना
7 उ.जि.अ.तथा स.प्रा.क्र.1 सहायक जन माहिती अधिकारी अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी, स.प्रा.क्र.1 कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी नायब तहसिलदार, स.प्रा.क्र.1
8 उ.जि.अ.तथा स.प्रा.क्र.2 सहायक जन माहिती अधिकारी अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी, स.प्रा.क्र.2 कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी नायब तहसिलदार, स.प्रा.क्र.2
9 उ.जि.अ.तथा स.प्रा.क्र.3 सहायक जन माहिती अधिकारी अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी, स.प्रा.क्र.3 कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी नायब तहसिलदार, स.प्रा.क्र.3
10 अपिल विभाग जन माहिती अधिकारी अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी, अपिल कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
अपिलीय अधिकारी तहसिलदार, ताबा
11 ताबा विभाग सहायक जन माहिती अधिकारी सर्वेअर, ताबा कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी, ताबा
अपिलीय अधिकारी तहसिलदार ताबा
12 लेखा विभाग सहायक जन माहिती अधिकारी सहा.लेखाधिकारी कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
जन माहिती अधिकारी लेखाधिकारी
अपिलीय अधिकारी उपसंचालक लेखा
13 सहकार विभाग जन माहिती अधिकारी सहकार अधिकारी श्रेणी 1 कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
अपिलीय अधिकारी सहायक निबंधक सहकारी संस्था
14 तक्रार निवारण समिती जन माहिती अधिकारी प्रबंधक,तक्रार निवारण समिती कामकाज वाटप आदेशाप्रमाणे
अपिलीय अधिकारी तहसिलदार (प्रशा/आस्था)