झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

माहितीचा अधिकार कायदा ४ क

अ.क्र. वर्ष कायदा
1 २०२४ डाउनलोड
2 २०२१ डाउनलोड
3 २०१८ डाउनलोड
4 २०१७ डाउनलोड