झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

अंतिम पात्रता यादी

अ.क्र. योजनेचे नाव दिनांक यादी
1 सि.स.नं २३ राजीव गांधी नगर हिंगणे बुद्रुक सिंहगड रोड पुणे (मुळा मुठा कालवा च्या पंधरा मीटर अंतरावरील बाधित झोपड्या) 01-01-2022 डाउनलोड
2 स.नं ११० अ/१ हिस्सा नं.२अ,३अ,५ब,६ब,७ब,८अ व ९क (डीपी रोडच्या दक्षिण बाजूकडील) रामटेकडी हडपसर पुणे 01-01-2022 डाउनलोड
3 स.नं ५२६/१८ रासकर प्लॉट महात्मा फुले पेठ 01-01-2022 डाउनलोड
4 स.नं ७६ ते ८१ सि.स.नं २५९६, २५९७, २६१२,२६१३ पर्वती पुणे 01-01-2022 डाउनलोड
5 स.नं ४७ तावरे कॉलनी झोपडपट्टी अरण्येश्वर पुणे ९ 01-01-2022 डाउनलोड
6 स.नं.4/अ/1ब/1, 3अ/2/1, 3अ/2/2, 3ब/3क/1, 3क/2, 3ड/2, 3ड/1, 3ई, हडपसर,गाडीतळ, पुणे 01-01-2022 डाउनलोड
7 स.नं ११०ब रामटेकडी हडपसर पुणे 01-01-2022 डाउनलोड
8 सि.स.नं ७७ दातेबस स्टॉप झोपडपट्टी सहकार नगर पुणे ९ 01-01-2022 डाउनलोड
9 सि.स.नं ९६०,९६२,९६३ व ९६४ अण्णाभाऊ साठे वसाहत भवानी पेठ पुणे 01-01-2021 डाउनलोड
10 फा. प्लॉट. नं .५७१ ब , टी. पी. स्कीम क्र. III (फायनल), स .नं .१२९अ पैकी १अ पैकी अ पर्वती ,पुणे 03-08-2013 डाउनलोड
11 सि.स.नं.५१२/ए, हरकानगर भवानी पेठ,पुणे 21-06-2017 डाउनलोड
12 फायनल प्लॉट १६७ (पैकी) लोहियनगर,घोरपडे पेठ,पुणे 05-01-2018 डाउनलोड
13 स.नं.१३५ अंबिल ओढा फायनल प्लॉट २८ सदाशिव पेठ पुणे 12-10-2021 डाउनलोड
14 फा.प्लॉट क्र.१५७ अ, (सि .स .नं. ३३५ अ /२), घोरपडे पेठ ,पुणे 12-06-2013 डाउनलोड
15 सि. स. नं.५२६ पिंपळ मळा फा. प्लॉट. २७८, सब प्लॉट ३ ते ९, महात्मा फुले, गंज पेठ,पुणे 29-01-2016 डाउनलोड
16 स.नं.१०३, हिस्सा नं.२/२ ब/१/पै,सि.स.नं.५१९६ राजीव गांधी वसाहत,पिंपरी,पुणे 01-01-1999 डाउनलोड
17 फा.प्लॉ.नं.२ ब,स.नं.१३४ दांडेकर पूल,पर्वती (टी.पी रोड क्षेत्र) 27-06-2019 डाउनलोड
18 सि. स.नं. ५६१/अ,५६१ब-१/अ, ५६१/ब/१ आणि ५६२, नाना पेठ, पुणे 03-05-2016 डाउनलोड
19 स.नं.५३९अ, फा.प्लॉट.क्र. १६३ व १६३अ घोरपडे पेठ पुणे 29-03-2016 डाउनलोड
20 स.नं.५३९अ,१६अ, सि.स.नं.३६२,३६३ फा,प्लॉट.नं १६२,लोहियानगर घोरपडे पेठ पुणे 25-10-2013 डाउनलोड
21 सि.स.नं.३६२,३६३, फा,प्लॉट.नं १६१, घोरपडे पेठ पुणे 01-01-1999 डाउनलोड
22 स.नं.१३२अ,फा.प्लॉट क्र. ५२८/२६,२६अ,२७,२८,२९ पर्वती,पुणे 01-01-1999 डाउनलोड
23 टी.पी. फायनल प्लॉट क्र. ५५, मंगळवार पेठ डाउनलोड
24 फायनल प्लॉट क्र. ५(पै),सब प्लॉट नं. ४, मंगळवार पेठ 05-05-2014 डाउनलोड
25 स.नं.५६(पार्ट),५७(पार्ट),६३(पार्ट),६४(पार्ट),सेक्टर नं.२०,शरदनगर,निगडी 20-08-2019 डाउनलोड
26 स.नं.२३३,गणेशनगर,पिपरी वाघेरे,पिपरी डाउनलोड
27 हिराबाग झोपडपट्टी (सि.नं.१०७७) शुक्रवार पेठ 25-12-2010 डाउनलोड
28 राजेंद्रनगर फा.प्लॉट क्र.१००४ डाउनलोड
29 न.भू.क्र.१४९०,(जुना ९२८) कसबा पेठ 18-10-2013 डाउनलोड
30 सपकाळ चाळ,सि.स.नं. ७८९/१, भवानी पेठ 21-10-2010 डाउनलोड
31 सि.स.नं.७७५ पैकी,सि.स.नं ७७८ पैकी,भवानी पेठ 09-03-2020 डाउनलोड
32 सि.स.नं.४४२ पटेलवाडा, नानापेठ डाउनलोड
33 स.नं.४२३ मंगळवार पेठ,फा.प्लॉट.क्र 28 17-07-2004 डाउनलोड
34 स.नं.३९१/३९२,नवीन मंगळवार, बोलाईखाना 21-12-2017 डाउनलोड
35 रास्ता पेठ, स.नं.३६७,३६८,३६९ 03-05-2016 डाउनलोड
36 स.नं.१३५फा.प्लॉट नं. २८,अंबिल ओढा डाउनलोड
37 स.नं.१३५,फायनल प्लॉट क्र.५८६, पर्वती 07-01-2015 डाउनलोड
38 स.नं.१३३/अ/१/२, फा.प्लॉट नं.५८७ पैकी सब प्लॉट नं. ६,सिहगड रोड, पर्वती डाउनलोड
39 स.नं.४५०/२ अ, फ्लॉ नं.१०३, पानमळा ताडीवाला रोड 08-12-2020 डाउनलोड
40 प्लॉट नं. ४ सदानंद नगर मंगळवार पेठ 02-11-2010 डाउनलोड
41 फा.प्लॉट.नं. ४७/६२(स.नं. २२पै), शुक्रवार पेठ 26-03-2013 डाउनलोड
42 स.नं.१२४/६,१२४/७,हडपसर पुणे 18-09-2015 डाउनलोड
43 स.नं.२८८,एकबोटे कॉलनी ,घोरपडे पेठ,पुणे 10-11-2020 डाउनलोड
44 स.नं.१७५,१७६,१७८,१८०,१८१,१८२,१८३,१८४,१८७,१८७/१ घोरपडे पेठ, पुणे 31-08-2020 डाउनलोड
45 स.नं.२३७, गणेश पेठ,नाडे गल्ली,पुणे 03-05-2016 डाउनलोड
46 स.नं.१२६, आंबेडकर वसाहत,दत्तवाडी,पुणे-९ 15-10-2020 डाउनलोड
47 स.नं.१२१/१२२ सावित्रीबाई फुले वसाहत,सिहगड रोड, पुणे 01-10-2020 डाउनलोड
48 स.नं ७७, दाते बस स्थानक झोपडपट्टी सहकारनगर, पुणे - ०९ 05-05-2011 डाउनलोड
49 स.नं ४, कमेला स्लॉटर हाऊस, साळुंखे विहार रोड,पुणे. डाउनलोड
50 सि.स.नं.३९३,स.नं. ४अ/१अ/१, १०+११, ४अ/१अ/१/१२अ+१२ब, कोंढवा खुर्द,पुणे. 29-04-2015 डाउनलोड
51 स.नं.44/1(पै), वडारवस्ती, एरंडवणा, पुणे 38. 12-02-2014 डाउनलोड
52 स.नं.44/1(पै), वसंतनगर, एरंडवणा, पुणे 38. 17-01-2014 डाउनलोड
53 स.नं.44/1(पै), राऊतवाडी, एरंडवणा, पुणे 38. 25-07-2014 डाउनलोड
54 स.नं.44/1(पै), राजीव गांधी पार्क, पुणे 38. 30-05-2001 डाउनलोड
55 स.नं.44/1(पै), केळेवाडी, एरंडवणा, पुणे 38. 03-02-2014 डाउनलोड
56 स.नं.44/1(पै), हनुमान नगर, एरंडवणा, पुणे 38. 25-07-2014 डाउनलोड
57 फा. प्लॉट क्र.२ अ व ,फा. प्लॉट क्र.१ अ, पर्वती, पुणे 27-06-2019 डाउनलोड
58 सि. स. नं. ३२०४ पुणे, स. नं.५७०, मुंजेरी, पुणे शहर, पुणे डाउनलोड
59 सि. स. नं. ३२०४ पुणे, स. नं.५७०, मुंजेरी, पुणे शहर, पुणे ४७५ ते ६४६ डाउनलोड
60 सि. स. नं. ३२०४ पुणे, स. नं.५७०, मुंजेरी, पुणे शहर, पुणे १९६ ते ४७४ डाउनलोड
61 सि. स. नं. ३२०४ पुणे, स. नं.५७०, मुंजेरी, पुणे शहर, पुणे ००१ ते १९५ डाउनलोड
62 सि. स. नं. ५३, ५५, ५५/१, ५६, गणेश पेठ, पुणे 31-07-2017 डाउनलोड
63 फा. प्लॉट क्र. ४८६/क, स.न.३८/४अ/२, साईनाथ वसाहत, पर्वती, पुणे 26-06-2019 डाउनलोड
64 स.न. १३३/अ /१/२, फा. प्लॉ. न. ५८७ पैकी सब प्लॉट न. ६, सिंहगड रोड, पार्वती, पुणे 01-10-2020 डाउनलोड
65 सि .स. न. १९, फा. प्लॉ. न. ८०९, राजीव गांधी नगर व जुना तोफखाना शिवाजीनगर, पुणे 06-01-2020 डाउनलोड
66 स.न. ८९/९०, लोकमान्य वसाहत, परमहंसह नगर, पौड रोड, कोथरूड, पुणे 17-01-2019 डाउनलोड
67 सि. स. न. ९६३ (अ ), फा प्लॉ. न. ३९१ (अ ), भांबुर्डा, शिवाजीवनगर, पुणे 29-10-2014 डाउनलोड
68 स.न.९४/१अ/१, आरोग्य भवन,येरवडा,पुणे 23-04-2018 डाउनलोड
69 स. नं. ४६ (पै), ४७ (पै), श्रावणधारा वसाहत, कोथरूड, पुणे 10-06-2011 डाउनलोड
70 स .नं . ८०,८१, सि .स .नं . २१९२/१ ते २१९२/१३ येथील टांगेवाला कॉलनी पर्वती ,पुणे 04-07-2022 डाउनलोड
71-A फा. प्लॉट. १६०, लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे 01-03-2014 डाउनलोड
71-B फा. प्लॉट. १६० व १६१ रस्ता हद्दीवरील, लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे 01-03-2014 डाउनलोड
71-C फा. प्लॉट. १६०, लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे ( अंतिम पुरवणी - १, २, ३, ४ ) 01-03-2014 डाउनलोड
72 सि.स.नं.५२२२,५२२२/१,५२२२/२,खराळवाडी ,भारतमातानगर,पिंपरी ,पुणे 04-03-2022 डाउनलोड
73 स.नं.१७३/३, सि.स.नं. ४६६१/१, पांढारकर नगर ,आकुर्डी 04-08-2022 डाउनलोड
74 स .नं. ११२ अ व ब ,कळस ,विश्रांतवाडी ,पुणे 22-03-2017 डाउनलोड
75 स नं ३७/१/१ डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर नगर ,खराडी,पुणे 31-10-2022 डाउनलोड
76 सि. स. ५१, फा.प्लाॅ.न. ५ मुळा रोड, संगमवाडी ,पुणे 25-01-2019 डाउनलोड
77 सि.स.नं. ५४४अ/१अ पैकी, फा. प्लॉट ४३०, प्लॉट नं. ४४, गुलटेकडी, पुणे 03-01-2017 डाउनलोड
78 स. नं. १३/५, भिमनगर, कोंढवा, हडपसर, पुणे 20-10-2022 डाउनलोड
79 स.नं.५८०, बिबवेवाडी, आनंदनगर, पुणे 16-07-2010 डाउनलोड
80 फा. प्लॉट नं. 2/ब, स.न.134, पर्वती, पुणे (सुधारीत अंतिम पात्रता यादी) 16-08-2013 डाउनलोड
81 फा. प्लॉट नं. 2/ब, स.न.134, पर्वती, पुणे (सुधारीत अंतिम पात्रता यादी) 16-08-2013 डाउनलोड
82 फा. प्लॉट नं. 2/ब, स.न.134, पर्वती, पुणे (सुधारीत अंतिम पात्रता यादी) 16-08-2013 डाउनलोड
83 स.नं.४६ धानोरी ,विश्रांतवाडी,पुणे- 31-08-2023 डाउनलोड
84 सि.स.न ४७५३ आण्णासाहेब मगर नगर ,चिंचवड 08-08-2022 डाउनलोड
85 स.न. २९ रमाबाई नगर रावेत 18-10-2022 डाउनलोड
86 स.न. ६४ पैकी ६५ नागसेन नगर चिंचवड 28-04-223 डाउनलोड
87 स नं ८८ पैकी अजंठा नगर , आकुर्डी, पुणे 09-05-223 डाउनलोड