झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

लॉटरी पद्धतीने सदनिका वितरित करण्यात आलेल्या योजनांची यादी

अ.क्र. योजनेचे नाव यादी लॉटरी दिनांक युटूब लिंक
स.नं.४४/१ राजीवगांधी पार्क, केळेवाडी, एरंडवणा, पुणे डाउनलोड १३.०१.२०२१
सि.स.नं. २३७/१ ते ७, गणेश पेठ, नाडेगल्ली, पुणे डाउनलोड २५.०२.२०२१
स.न १४ अ/३/१/१ प्लॉट न.४०९ पैकी दरोडे मळा,घोरपडी पुणे डाउनलोड १२.०५.२०२१
राजीव गांधी नगर, कामगार पुतळा व जुना तोफखाना येथील मेट्रो बाधित झोपडीधारकांना स.नं.२०३ विमान नगर पुणे व स.नं.१३२ हडपसर पुणे डाउनलोड ३१.०५.२०२१
राजीव गांधी नगर, कामगार पुतळा व जुना तोफखाना येथील मेट्रो बाधित झोपडीधारकांना स.नं.२०३ विमान नगर पुणे व स.नं.१३२ हडपसर पुणे ( लॉटरी अपिल अर्जामधली ११७ घरांची आहे) डाउनलोड ०३.०६.२०२१
सि.स.नं.393 (पै) स.नं.4अ/1अ/1अ हिस्सा नं.10+11(जुना)स.नं.4 (नविन) स.नं.4अ/1अ/1,हिस्सा नं.12अ, स.नं.4अ/1अ/1, हिस्सा नं.12ब मौजे कोंढवा खुर्द डाउनलोड २५.११.२०२०