झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

लॉटरी पद्धतीने सदनिका वितरित करण्यात आलेल्या योजनांची यादी

https://new.srapune.gov.in/Content/Documents/Lottery/
अ.क्र. योजनेचे नाव विकसकाचे नाव वर्ष सदनिका वाटप दिनांक एकूण सदनिका वाटप सदनिका पहा व्हिडिओ पहा
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 स. नं १४-३-१-१ संगमवाडी फा. प्लाट नं ४०९ दरवडे मळा मे. दरोडे -जोग बिल्डर्स प्रा. लि. 2021 12-05-2021 48 48 डाउनलोड Video
2 स.नं. 17/4 पैकी सि. स.नं. 501 पैकी व सि. स. नं. 500 पैकी कोंढवा खुर्द,पुणे एम्पायर कन्स्ट्रक्शन 2021 19-01-2021 41 41 डाउनलोड
3 स.नं. 110ब/1, रामटेकडी हडपसर,पुणे मे. अआदिनाथ लँण्डस्पेस 2019 26-07-2019 376 376 डाउनलोड
4 सि.स.नं. 237/1 ते 7, गणेश पेठ, नाडेगल्ली, पुणे मे.राफे लकडवाला व्हेंन्चर 2021 25-02-2021 208 208 डाउनलोड
5 सि .टी.एस. नं.442, नाना पटेलवाडा, पुणे मे.ए.आय.ए.कन्स्ट्रक्शन 2021 17-02-2021 43 43 डाउनलोड
6 स.नं.391/392, नविन मंगळवार पेठ,बोलाईखाना, पुणे मे. ओम सिटीस्केप एल.एल.पी. 2021 04-02-2021 233 233 डाउनलोड
7 स.नं.४४/१ राजीवगांधी पार्क, केळेवाडी, एरंडवणा, पुणे मे. कुमार सिन्यू डेव्हलपर्स प्रा. 2021 13-01-2021 141 141 डाउनलोड Video
8 स.नं.561, नाना पेठ पुणे मे. अनंत असोसिट्स 2020 12-11-2020 207 207 डाउनलोड
9 सि.स.नं.393 (पै) स.नं.4अ/1अ/1अ हिस्सा नं.10+11(जुना)स.नं.4 (नविन) स.नं.4अ/1अ/1,हिस्सा नं.12अ, स.नं.4अ/1अ/1, हिस्सा नं.12ब मौजे कोंढवा खुर्द मे.ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज कोंढवा प्राजेक्टस 2020 25-11-2020 195 195 डाउनलोड
10 स.नं.46/47, न्यू शांतीनगर, श्रावणधारा वसाहत, कोथरूड, पुणे मे. किर्तीवर्धन डेव्हलपर्स 2020 13-02-2020 568 568 डाउनलोड
11 स.नं. 226 अ/1/1 कदमवस्ती, हडपसर, पुणे मे. कुमार बेहरे राठी 2020 30-01-2020 15 15 डाउनलोड
12 स.नं.82/6,साईनाथ वसाहत, कोथरूड, पुणे मे. वृषभ इन्फ्रास्ट्रक्चर 2019 11-09-2019 262 262 डाउनलोड
13 सि.स.नं. 1490 जुना 928 कागदीपुरा, कसबा पेठ, पुणे मे. केदार असोसिएटस् 2019 14-08-2019 113 113 डाउनलोड
14 स.नं. 1077, शुक्रवार पेठ, पुणे मे. संजीवनी शेल्टर्स 2019 02-08-2019 249 249 डाउनलोड
15 स.नं. 526 फा.प्लॉट क्र. 278 सब प्लॉट क्र. 3 ते 9 महात्मा फुले पेठ, पुणे श्री.लक्ष्मी नारायण रिॲलिटी प्रा.लि. 2019 19-06-2019 262 262 डाउनलोड
16 स.नं.775/2, भवानी पेठ,पुणे मे. बुशरा कन्स्ट्रक्शन 2019 07-06-2019 156 150 डाउनलोड
17 स.नं. 134, फा.प्लॉ.क्र. 2ब, दांडेकर पुल, पर्वती, पुणे (A wing) मे. नाईकनवरे डेव्हलपर्स 2019 11-02-2019 192 180 डाउनलोड
18 फा.प्लॉ. क्र. 55, सब प्लॉ.क्र. 5,6,7,8,10,11 मंगळवार पेठ, पुणे मे. तारा कन्स्ट्रक्शन 2018 10-12-2018 78 78 डाउनलोड
19 स.नं. 132 अ, फा.प्लॉ.क्र. 528/15, पर्वती, पुणे मे.ओंकार इन्व्हेस्टमेंट 2018 12-10-2018 48 48 डाउनलोड
20 स.नं. 110 अ/1/8अ/1अ/1ब/110अ/1/8अ/1अ/2, हडपसर, पुणे मे. एलब्रस रिॲलिटी 2018 23-05-2018 52 51 डाउनलोड
21 प्लॉ.क्र. 30, स.नं. 255, डेक्कन कॉलेज रोड, येरवडा, पुणे मे. कर्नल मिकी ओबेरॉय 2018 02-04-2018 20 14 डाउनलोड
22 सि. स.नं. 362,363, फा.प्लॉ.क्र.162, लोहीयानगर,घोरपडे पेठ, पुणे मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा.लि. 2018 20-01-2018 108 108 डाउनलोड
23 फा.प्लॉ.क्र. 336/3, वडारवाडी, शिवाजीनगर, पुणे मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा.लि. 2016 10-11-2016 56 31 डाउनलोड
24 न.भू. क्र. 802,801 ड/801 ई, भवानी पेठ,पुणे मे. बुशरा कन्स्ट्रक्शन 2016 29-01-2016 43 43 डाउनलोड
25 फा.प्लॉ.क्र. 503, पर्वती, पुणे मे. झगडे डेव्हलपर्स 2015 20-07-2015 107 107 डाउनलोड
26 स.नं.110अ/1, हिस्सा नं.4+9ब+12,हडपसर,शांतीनगर, रामटेकडी पुणे (प्रथमा इमारत) मे. नाईकनवरे डेव्हलपर्स 2013 06-02-2013 168 168 डाउनलोड
27 स.नं ३३५ अ,फा. प्लॉट क्र.१५७ घोरपडे पेठ ,पुणे मे .चिंचवले डेव्हलपर्स 2021 01-12-2021 86 72 डाउनलोड Video
28 कामगार पुतळा व राजीवगांधी वसाहत येथील मेट्रो बाधित झोपडीधारकांना विमाननगर ,पुणे येथील योजनेत सोडतीने सदनिका वाटप विमाननगर ए विंग मेट्रो प्रकल्प 2021 26-07-2021 11 11 डाउनलोड
29 कामगार पुतळा व राजीवगांधी वसाहत येथील मेट्रो बाधित झोपडीधारकांना विमाननगर ,पुणे येथील योजनेत सोडतीने सदनिका वाटप विमाननगर आणि हडपसर मेट्रो प्रकल्प 2021 03-06-2021 117 117 डाउनलोड
30 कामगार पुतळा व राजीवगांधी वसाहत येथील मेट्रो बाधित झोपडीधारकांना हडपसर ,पुणे येथील योजनेत सोडतीने सदनिका वाटप हडपसर सी विंग मेट्रो प्रकल्प 2021 31-03-2021 236 236 डाउनलोड
31 कामगार पुतळा व राजीवगांधी वसाहत येथील मेट्रो बाधित झोपडीधारकांना हडपसर ,पुणे येथील योजनेत सोडतीने सदनिका वाटप हडपसर डी विंग मेट्रो प्रकल्प 2021 31-03-2021 176 176 डाउनलोड
32 कामगार पुतळा व राजीवगांधी वसाहत येथील मेट्रो बाधित झोपडीधारकांना विमाननगर ,पुणे येथील योजनेत सोडतीने सदनिका वाटप विमाननगर ई विंग मेट्रो प्रकल्प 2021 31-03-2021 172 172 डाउनलोड
33 कामगार पुतळा व राजीवगांधी वसाहत येथील मेट्रो बाधित झोपडीधारकांना विमाननगर ,पुणे येथील योजनेत सोडतीने सदनिका वाटप विमाननगर डी विंग मेट्रो प्रकल्प 2021 31-03-2021 172 172 डाउनलोड
34 कामगार पुतळा व राजीवगांधी वसाहत येथील मेट्रो बाधित झोपडीधारकांना विमाननगर ,पुणे येथील योजनेत सोडतीने सदनिका वाटप विमाननगर सी विंग मेट्रो प्रकल्प 2021 31-03-2021 118 118 डाउनलोड
35 सि .स. नं१०३८ (पै )न्यू नानावेठ ,पुणे स.नं.१२९/९९९ फा प्लॉट क्र .५७९,ललिता देवी झोपडपट्टी ,दत्तवाडी ,पुणे यांना स.नं.८२/२ब ,गवळीवाडा ,अरण्येश्वर ,पुणे या योजनेत सदनिका वाटप करणेकरिता सोडत मे.खिंवसरा चव्हाण प्रमोटर्स - बिल्डर्स 2021 12-10-2021 2 2 डाउनलोड
36 २६/३क ,३/ड बोपोडी पुणे मे .साई इन्फ्रा डेव्हलपर्स 2021 24-08-2021 105 105 डाउनलोड
37 सि .स. नं१०३८ (पै )न्यू नानावेठ ,पुणे स.नं.१२९/९९९ फा प्लॉट क्र .५७९,ललिता देवी झोपडपट्टी ,दत्तवाडी ,पुणे यांना स.नं.८२/२ब ,गवळीवाडा ,अरण्येश्वर ,पुणे या योजनेत सदनिका वाटप करणेकरिता सोडत मे.खिंवसरा चव्हाण प्रमोटर्स- बिल्डर्स 2021 18-11-2021 3 3 डाउनलोड
38 स.नं.१३२ अ ,फायनल प्लॉट नं-५२८/१५ पर्वती पुणे या योजनेतील लोकांना फा प्लॉट क्र ३३६ ,वडारवाडी ,पुणे येथे पुनर्वसन केलेल्या सदनिकांची सोडत मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा.लि. 2021 11-01-2021 1 1 डाउनलोड
39 स.नं.१३२ अ ,फायनल प्लॉट नं-५२८/१५ पर्वती पुणे या योजनेतील लोकांना फा प्लॉट क्र ३३६ ,वडारवाडी ,पुणे येथे पुनर्वसन केलेल्या सदनिकांची सोडत मे.ओंकार इन्व्हेस्टमेंट 2021 05-07-2021 6 6 डाउनलोड
40 सि .टी.एस. नं.442, नाना पटेलवाडा, पुणे (बिगरनिवासी सदनिका ) मे.ए.आय.ए.कन्स्ट्रक्शन 2021 09-07-2021 6 6 डाउनलोड
41 सि .टी.एस. नं.442, नाना पटेलवाडा, पुणे(निवासी सदनिका ) मे.ए.आय.ए.कन्स्ट्रक्शन 2021 17-02-2021 43 43 डाउनलोड
42 सि.स.नं.१०४५ न्यू नाना पेठ ,पुणे मे.प्राईड अमन असोसिएट्स प्रोजेक्ट्स 2021 13-10-2021 136 16 डाउनलोड
43 स.नं-३६/१+८+९ ,सि.टी.एस नं.१३९ एरंडवणा, पुणे (बिगरनिवासी सदनिका ) मे.स्पायर ग्रेस व्हेंचर 2021 14-12-2021 7 7 डाउनलोड
44 सि. स.नं.५४ एरंडवणा, पुणे मे.युनिटी कन्स्ट्रक्शन 2021 03-11-2021 10 10 डाउनलोड
45 सि.स.नं.७१०अ /४१ व ७११ पै ,अ.भु.क्र .३७७/२७ व ३७८ /२ प्लॉट नं-३२, गुरुनानक नगर ,भवानी पेठ ,पुणे मे. बुशरा कन्स्ट्रक्शन 2021 24-11-2021 146 146 डाउनलोड
46 स.न.१२४/६/७/८ ,भीमनगर हडपसर ,पुणे बीजे शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नोलाॅजी प्रा .लि. 2022 11-05-2022 242 242 डाउनलोड Video
47 स.नं.४६, सि.स. नं.१३८ धानोरी पुणे मे.रामेश्वर डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड 2023 09-06-2023 157 101 डाउनलोड Video
48 सि.स.न.१२१६/४/५/९/१० पाटील बंगला ,एफ सी रोड ,शिवाजी नगर ,पुणे मे.नमन डेव्हलपर्स 2023 26-07-2023 139 139 डाउनलोड Video
49 स.नं.65 (पै.), 67 (पै.), 65 (पै.), निगडी व स.नं.77 (पै.), (नवीन क्र.51ब पै.,) 86 (पै.), आकुर्डी, दुर्गानगर, पिंपरी चिंचवड, पुणे या योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना स.नं. 56 (पार्ट), 57 (पार्ट), 63(पार्ट), सेक्टर नं 20, शरदनगर, इमारत , निगडी, पुणे येथील आपआपसात संमतीने करण्यात आलेले सदनिकांचे वाटप. मे. रेन्बो डेव्हलपर्स ॲण्ड प्रमोटर एल.एल.पी 2023 19-06-2023 277 277 डाउनलोड Video
50 स.नं. 56 (पार्ट), 57 (पार्ट), 63(पार्ट), सेक्टर नं 20, शरदनगर, इमारत , निगडी, पुणे येथील सशुल्क फी जमा केले नंतर संमतीने करण्यात आलेले सदनिकांचे वाटप. मे. रेन्बो डेव्हलपर्स ॲण्ड प्रमोटर एल.एल.पी 2023 29-08-2023 34 34 डाउनलोड Video
51 स.नं.65 (पै.), 67 (पै.), 65 (पै.), निगडी व स.नं.77 (पै.), (नवीन क्र.51ब पै.,) 86 (पै.), आकुर्डी, दुर्गानगर, पिंपरी चिंचवड, पुणे व स.नं. 56 (पार्ट), 57 (पार्ट), 63(पार्ट), सेक्टर नं 20, शरदनगर, इमारत , निगडी, पुणे येथील सशुल्क पात्र निवासी झोपडीधारकांना संमतीने करण्यात आलेले सदनिकांचे वाटप. मे. रेन्बो डेव्हलपर्स ॲण्ड प्रमोटर एल.एल.पी 2023 12-09-2023 37 37 डाउनलोड Video
52 स.नं.110अ/1, हिस्सा नं.4+9ब+12, हडपसर, शांतीनगर, रामटेकडी पुणे (प्रथमा C इमारत) मे. नाईकनवरे डेव्हलपर्स 2023 09-10-2023 117 117 डाउनलोड Video
53 स .नं.५०० सि.स.न.१९६६ भाग कासारवाडी ,भोसरी ,पिंपरी चिंचवड ,पुणे .श्री साई गुरु कन्सट्रक्शन्स 2023 20-12-2023 127 107 डाउनलोड Video
54 स.न.१२९ फा प्लॉट न ५७१ ब लडकतवाडी ,पर्वती ,पुणे केदार असोसिएट्स 2023 06-11-2023 62 62 डाउनलोड Video
55 स.न १०३/२/२ब/१ पैकी सी टी .एस क्र.५१९६ राजीव गांधी नगर ,पिंपरी ,पुणे आर .के .डेव्हलपर्स 2023 09-08-2023 137 106 डाउनलोड Video
56 स.नं.४६ सिटीएस नं.१३८ धानोरी पुणे मे.रामेश्वर डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड 2024 30-01-2024 57 50 डाउनलोड Video
57 सि.स.न २५९३ ते २६११ ,बोपोडी ,पुणे मे.नाकोडा अलका डेव्हलपर्स 2024 25-06-2024 24 24 डाउनलोड Video
58 स.न 233 पैकी गणेश नगर , पिंपरी वाघेरे , पुणे सम्यक गृहनिर्माण प्रा.लि. 2024 06-03-2024 139 139 डाउनलोड Video
59 स.नं.41/45व 46/7 प्लॉट नंबर 75, 76, 77 भीमनगर कोथरूड पुणे मे. भक्ती एंटरप्रायजेस 2024 25-01-2024 0 2 डाउनलोड Video