झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

प्राथमिक पात्रता यादी

अ.क्र. योजनेचे नाव दिनांक यादी
1 स.नं.८०,८१ सि.स.नं .२१९२ ते २२१३ येथील टांगेवाला कॉलनी पार्वती, पुणे 05-06-2020 डाउनलोड
2 स. नं . ६१३,६१४,६१५,६२९ सि . स .नं . ३००० पै , महात्मा फुले नगर ,भोसरी ,पिंपरी चिंचवड ,पुणे (A to E) 01-03-2023 डाउनलोड
3 स. नं . ६१३,६१४,६१५,६२९ सि . स .नं . ३००० पै , महात्मा फुले नगर ,भोसरी ,पिंपरी चिंचवड ,पुणे (F to L) 01-03-2023 डाउनलोड
4 गट नं.1458(पै), 1513(पै), 1514(पै), म्हेत्रेवस्ती, भिमशक्तीनगर, चिखली 13-05-2022 डाउनलोड
5 स नं १०० पैक्की सि .स.नं ६६१३/३ पैक्की, विठ्ठल नगर,पिंपरी वाघेरे ,पुणे 07-07-2023 डाउनलोड
6 स.नं. ९९ पै, सि.स.नं. ६३३३ यशवंतनगर पिंपरी 20-04-2023 डाउनलोड