झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

जाहीर प्रकटन

अ.क्र. जाहीर प्रकटन विषय अपलोड तारीख डाउनलोड
1 पूर्वसूचना सि.स.नं. ३५५ व ३५७,घोरपडे पेठ ,पुणे 23 ऑगस्ट २०२२ जाहीर प्रकटन वाचा
2 SRA/SPra-DYCEO/139_Erandana/1390/2016 १३९-एरंडवना ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
3 SRA/SPra-DYCEO/237 Ganesh Peth 1392/2016 २३७-गणेश पेठ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
4 SRA/SPra-DYCEO/Nana Peth 1381 /2016 नाना पेठ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
5 SRA/SPra-DYCEO/Rashta Peth 1383 /2016 रास्ता पेठ १३८३ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
6 SRA/SPra-DYCEO/ Nana Peth 1384 /2016 नाना पेठ १३८४ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
7 SRA/SPra-DYCEO/ Nana Peth 1387 /2016 नाना पेठ १३८७ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
8 SRA/SPra-DYCEO/ 721 Kothrud 1396 /2016 ७२१ कोथरूड १३९६ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
9 SRA/SPra-DYCEO/230 Mangalwar peth 1399/2016 २३० मंगळवार पेठ १३९९ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
10 SRA/SPra-DYCEO/Kamgar Putala 1406/2016 कामगार पुतळा १४०६ ०३-मे-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
11 SRA/SPra-DYCEO/Mundhwa 1377/2016 मुंढवा १३७७ १०-जुन-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
12 SRA/SPra-DYCEO/Kondhwa 1500/2016 ३९३-कोंढवा १५०० १०-जुन-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
13 SRA/SPra-DYCEO/4-Kondhwa Khurd/199/2016 ४_कोंढवा खुर्द/१९९/२०१६ १४-जुन-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
14 SRA_Pra_kavi_391-mangalwar-peth_441_2016 ३९१ मंगळवार पेठ ४४१ २०१६ १६-सप्टे.-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
15 SRA/SPra-DYCEO/49/1A_Mundhawa/1985/2016 ४९/१अ/मुंढवा २४-नोव्हें.-२०१६ जाहीर प्रकटन वाचा
16 SRA/SPra-Tahashildar/2A/45/2017 २अ/४५/२०१७ १४-मार्च-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
17 SRA/SPra/KaVi/721Kothrud/891/2017 ७२१ कोथरूड ८९१ २९-मे-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
18 SRA/SPra/KaVi/5 11 Bopodi /935/2017 ५/११/बोपोडी/९३५/२०१७ ०७-जुन-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
19 SRA/SPra-DYCEO/710 Bhavani Peth 989 /2017 ७१० भवानी पेठ ९८९ /२०१७ २९-सप्टे.-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
१९ SRA/SPra-DYCEO/Bhavani Peth/1107/2017 भवानी पेठ ०२-नोव्हें.-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
20 SRA/SPra/KaVi/5 11 Bopodi /935/2017 2 अ, बोपोडी/५८८/२०१७ २०-नोव्हें.-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
21 SRA/Technical/Public Notice जाहीर प्रकटन झोपुप्रा पुणे २०-नोव्हें.-२०१७ जाहीर प्रकटन वाचा
22 SRA/SPra/KaVi/580 Dattawadi/2397/2017 ५८० दत्तवाडी/२३९७/२०१७ ०३-जाने.-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
23 SRA/SPra/2018 सी.स.न.११९७+९२९ब योजनेमधील वृक्ष तोडणी बाबत १७-फेब.-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा
24 SRA/SPra/153/2018 स.न.१३४ योजनेमधील वृक्ष तोडणी बाबत ०५-एप्रिल-२०१८ जाहीर प्रकटन वाचा