झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

दरपत्रक २०२०

अ.क्र. दरपत्रक विषय दरपत्रक अपलोड तारीख दरपत्रक सादर करण्याची शेवटची तारीख दरपत्रक डाउनलोड
मुथ्था चेंबर्स येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या कार्यालयाच्या पुर्ण इमारतीचे अंतर्गत व बाह्य भागाचे रंगकाम करणेच्या कामाचे दरपत्रक मागविणेबाबत. १३/०१/२०२० १८/०१/२०२० डाउनलोड
मुथ्था चेंबर्स येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या कार्यालयाच्या पुर्ण इमारतीचे बाह्य भागाचे रंगकाम करणेच्या कामाचे दरपत्रक मागविणेबाबत. १३/०१/२०२० १८/०१/२०२० डाउनलोड
मुथ्था चेंबर्स येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या कार्यालयाच्या टेरेसचे जलनिरोधीकरण (वॉटरप्रुफिंग) करणे व पीव्हीसी मॅट बसविण्याच्या कामाचे दरपत्रक मागविणेबाबत. १३/०१/२०२० १८/०१/२०२० डाउनलोड
कार्यालयाच्या अधिका-यांसाठी जुन्या पार्टिशन मध्ये फेरफार करुन केबिनची दुरुस्ती करणे, नविन टेबल तयार करणे व टेबलाजवळील कपाटे तयार करणे इत्यादी कामाचे दरपत्रक मागविणेबाबत ०१/०१/२०२० ०६/०१/२०२० डाउनलोड