झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

दरपत्रक / ई-निविदा

वर्षनिहाय लेखे विधान पुस्तिका तयार करण्यासाठी
अ.क्र. विषय अपलोड तारीख सादर करण्याची शेवटची तारीख डाउनलोड/लिंक
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,पुणे या कार्यालयासाठी संगणक तसेच हार्डवेर पार्ट खरेदी करणेबाबत. २६/१०/२०२३ ०३/११/२०२३ डाउनलोड
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,पुणे या कार्यालयासाठी 1 नग स्प्लिट ए. सी., 43 इंच स्मार्ट टिव्ही, 2 नग 55 एल.ई.डी स्मार्ट टिव्ही खरेदी करणेबाबत. १९/१०/२०२३ ३०/१०/२०२३ डाउनलोड
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,पुणे या कार्यालयामध्ये पाणी जार व पाणी बॉटल (250 मिली) (बिस्लेरी कंपनी) चा पुरवठा करणेबाबत. ०६/०१/२०२३ १६/०१/२०२३ डाउनलोड
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे/ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालयास कंत्राटी पध्दतीने 14 सर्वेक्षक पुरविणे - 2022-23. १७/०१/२०२३ २७ /०१/२०२३ डाउनलोड
वर्षनिहाय लेखे विधान -पुस्तिका तयार करणेबाबत २७/१२/२०२३ ०५/०१/२०२४ डाउनलोड