झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

जाहिर प्रकटन ताबा विभाग

अ.क्र. विषय डाउनलॊड
विकसक मे.चिंचवले डेव्लपर्स यांचेकडील स.नं.335/अ, फा.प्लॉट क्र. 157, घोरपडे, पेठ, पुणे येथील सोडत पध्दतीने सदनिकेचे वाटप करणेबाबत डाउनलोड