झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

झो.पु.प्रा. योजना

अ.क्र.झो.पु.प्रा. योजना नागरी स्वराज्य संस्था३क३ड
सि.स.नं २३०ब, फा. प्लॉट क्र. ९०३, मंगळवार पेठPMCडाउनलोड डाउनलोड
औंध परिहार चौक, स.नं १५६/१अ/१/१ सि.स.नं ११०५PMCडाउनलोड डाउनलोड
सि.स.नं १०७७, फा.प्लॉट क्र ४७ अ शुक्रवार पेठ, हिराबागPMCडाउनलोड डाउनलोड
पर्वती, लडकतवाडी, स.नं १२९/१ (पैकी)PMCडाउनलोड डाउनलोड
फा. प्लॉट नं ३३६/३, वडारवाडी,PMCडाउनलोड डाउनलोड
एरंडवणा, स.नं ४४, काळेवाडी (७१३),स.नं ४४/१ पैकी राजीव गांधी पार्कPMCडाउनलोड डाउनलोड
भांबुर्डा सि.स.नं ९६८+९६९ फा. प्लॉट क्र. ३९५+३९६ अ (२८)PMCडाउनलोड डाउनलोड
गणेश पेठ स.नं ४३५/१ब पवार खांबेटेPMCडाउनलोड डाउनलोड
स.नं १३४, पर्वती दांडेकर पूलPMCडाउनलोड डाउनलोड
१०शिवाजी नगर सि.स.नं ११९७ पार्ट नारायण बंगला (७९)PMCडाउनलोड डाउनलोड
११हडपसर, स.नं ११०, रामटेकडी (६३१)PMCडाउनलोड डाउनलोड
१२हडपसर रामटेकडी, स.नं ११० बPMCडाउनलोड डाउनलोड
१३हडपसर, उन्नतीनगर स.नं. १०/१/१ (पै)+२+स.नं १०/४अ/२ (९४)PMCडाउनलोड डाउनलोड
१४हडपसर गाडीतळ स.नं ४अPMCडाउनलोड डाउनलोड
१५घोरपडे पेठ, फा. प्लॉट क्र. १६२ लोहियानगर,(१०८)PMCडाउनलोड डाउनलोड
१६भवानी पेठ न.भू.क्र. ८०१ ड, न. भू.क्र.८०१ई , न.भू.क्र.८०२(४३)PMCडाउनलोड डाउनलोड
१७सि.स.नं ३३५/५अ, फा.प्लॉट नं १५७ अ, घोरपडे पेठ (९६)PMCडाउनलोड डाउनलोड
१८मंगळवार पेठ, फा. प्लॉट नं ५७PMCडाउनलोड डाउनलोड
१९भवानी पेठ सि.स.नं ५१९,PMCडाउनलोड डाउनलोड
२०घोरपडे पेठ फा. प्लॉट क्र १६१, लोहिया नगर (I)-१३१,PMCडाउनलोड डाउनलोड
२१संगमवाडी टी.पी. एस. ४५०/२अ पानमळा (९३)PMCडाउनलोड डाउनलोड
२२कसबा पेठ –कागदीपुरा सि.स.नं ९१७/१ (६३)PMCडाउनलोड डाउनलोड
२३स.नं.५३/४ब+५अ कर्वेनगरPMC
२४फा.प्लॉट.क्र.२८, स.नं.१३५ सदाशिव पेठ, आंबील ओढाPMC
२५हडपसर ८८ व ८८ब एस.आर.२ (७)PMC
२६हडपसर स.नं १३/३अ/१अPMC
२७भवानी पेठ सि.स.नं. ८१८ अPMC
२८घोरपडे पेठ (एकबोटे कॉलनी)PMC
२९फा.प्लॉट नं २८८PMC
३०स.नं १५२ए/४ हडपसरPMC
३१स.नं ३१६, सि.स.नं १८०८ ते १८११, १८१३ ते १८१७, हडपसरPMC
३२कसबा पेठ कागदीपुरा सि.स.नं. ८९६PMC
३३भांबुर्डा रामोशी वाडी स.नं.१००/१अ/१PMC
३४बोपोडी, इंदिरा चाळ स.नं १६अ/१, सि.स.नं ३२१० ते ३२२१PMC
३५पर्वती साईबाबा मंदिरासमोर स.नं ३८/३/अ, सि.स.नं ६३०९PMC
३६शिवाजी नगर, भांबुर्डा, सि.स.नं ९६३, फा. प्लॉट क्र. ३९१ एPMC
३७कोथरूड स.नं ८८/८बी/२PMC
३८बिबवेवाडी ६७२/९PMC
३९कोथरूड स.नं ८२/३०/२,८२/३१/२PMC
४०कोथरूड स.नं. ८२/१८/२PMC
४१कर्वेनगर संजय गांधी वसाहत स.नं ३२,३३PMC
४२कोथरूड सागर कॉलनी स.नं ८२/१३,१४,१५,१६/१/१,१६/१/२,१६/१/३,१७/२PMC
४३औंध, कासुरबा वसाहत स.नं २५/१PMC
४४कोथरूड स.नं १६६५PMC
४५शास्त्रीनगर, कोथरूड स.नं ८४/१६५PMC
४६गुलटेकडी यासीन झुकदर्गा सँलिसबरी पार्क फा. प्लॉट.क्र. २७१PMC
४७पार्वती लक्ष्मीनगर स.नं. ९२ अPMC
४८पर्वती स.नं ९३/१/१अPMC
४९गुलटेकडी स.नं ५४४/अ/१ फा.प्लॉट नं ४३०, प्लॉट नं ४५PMC
५०घोरपडे पेठ (लोहिया नगर) भवानी पेठ स.नं ५३९ अ, फा. प्लॉट. क्र. १६५,१६६PMC
५१लोहिया नगर, घोरपडे पेठ, फा. प्लॉट. क्र. १६७PMC
५२राजेवाडी नाना पेठ स.नं ७३२ ते ८९५PMC
५३भवानी पेठ सि.स.नं ९६०,९६२ व ९६४PMC
५४कळस स.नं ११२ अ आणि सि.स.नं ७४ ते २८२ आणि ३३६PMC
५५येरवडा शांतीनगर स.नं १०९,११० अPMC
५६खराडी सि.स.नं ३७/१/१PMC
५७येरवडा, राजीव गांधीनगर, आळंदी स.नं ११५/१PMC
५८संगमवाडी टी.पी.स्कीम बंर्निंग घाट रोड, पुणे फा. प्लॉट क्र. २७१ व २७१ (पैकी)PMC
५९बोपोडी,मुळा रोड, आदर्शनगर, स.नं ४९/१ अ, सि.स.नं ८/९(पै)PMC
६०संगमवाडी पाटील इस्टेट फा. प्लॉट नं. ६५,६६,स.नं ३२PMC
६१पर्वती जनता वसाहत स.नं १०५,१०७,१०८,१०९,११० अ/२,फा. प्लॉट ५१९ पै, ५२१अ ५२१बPMC
६२कोथरूड स.नं १२०/२९/१अ+२अPMC
६३सि.स.नं ७२१, स.नं.८८/४+१३८+१६१,प्लॉट क्र.५३, सिद्धार्थनगर, गुजरात कॉलनी, कोथरूडPMC
६४सि.स.नं.२३७/१ ते ७ गणेश पेठ.(नाडे गल्ली) पुणेPMC
६५स.नं ३६/१+८+९, सि.स.नं १३९, संत ज्ञानेश्वर नगर एरंडवणाPMC
६६कामगार पुतळा, शिवाजी नगर, फा. प्लॉट क्र. ५८६PMC
६७स.नं १३५, सि.स.नं ७१०, फा. प्लॉट क्र ५८६, पर्वतीPMC
६८स.नं ३८/३अ, पर्वतीPMC
६९पर्वती सहकार नगर अण्णाभाऊ साठे वसाहत स.नं ८५+८६ सि.स.नं १६३६PMC
७०हडपसर स.नं ११० अ/१/५,११० अ/१/६ब, ११०अ/१/७ब,११०अ/१/८ब+८क,११०अ/१/९कPMC
७१मुंढवा स.नं १PMC
७२स.नं.५४/२,सि.स.नं ३६११, पार्वतीPMC
७३घोरपडे पेठ फा. प्लॉट क्र. १६४ अPMC
७४घोरपडे पेठ सि.स.नं १६४PMC
७५नाना पेठ सि.स.नं ५६१/अ,५६१/ब-१/अ ५६१/ब/१ आणि ५६१PMC
७६स.नं ५३९, फा. प्लॉट क्र १६३ व १६३ अ,घोरपडे पेठPMC
७७सि.स.नं ७७५ पैकी, भवानी पेठPMC
७८सि.स.नं ११७९,११८०,११८१,११८२,११८४ नाना पेठPMC
७९सि.स.नं १००८/१००९/१०१०, नाना पेठPMC
८०सि.स.नं १०४५, नाना पेठPMC
८१स.नं ३६७,३६८,३६९ रास्ता पेठPMC
८२स.नं १३/७, सि.स.नं १०/१-९, प्लॉट क्र. १३१, ताडीवाला रोड, कोरेगाव पार्क, बर्निंग घाट, सि.स.नं २९६PMC
८३स.नं १७/४, सि.स.नं ५०० आणि ५०१, कोंढवा, खुर्दPMC
८४बोपोडी, भोईटे वस्ती स.नं १६अ/१/४, सि.स.नं ३४९१ ते ३४९७PMC
८५बोपोडी आदर्शनगर सि.स.नं २अ, स.नं २६(पै)PMC
८६सि.स.नं ३९३, स.नं ४/अ/१अ/१,१०+११,४अ/१अ/१/१२अ/१२ब, कोंढवाPMC
८७स.नं ५/११, सि.स.नं.२५०५ ते २५२५, २५३१,२५३२, २५३४,२५३६ व २५३८ ते २५४० बोपोडीPMC
८८सि.स.नं. १९६ ते २०० व २०२, बोपोडीPMC
८९मुंजेरी आंबेडकर नगर मार्केटयार्ड, गुलटेकडी, स.नं ५७०, सि.स.नं ३२०४PMC
९०स.नं २६/३क, ३६/३ड, सि.स.नं ११३२, बोपोडीPMC
९१लालटोपे नगर (मोरवाडी) स.नं १४१(पै) ३६/५,१५१(पै)सि.स.नं ५९९३ ते ५९९६,६००० तेPMC
९२सि.स.नं ५४४ अ/१अ पैकी, फा.प्लॉट क्र. ४३०, प्लॉट. क्र.४४ गुलटेकडीPMC
९३स.नं ५४४/अ प्लॉट नं ४३०/४२, गुलटेकडी, डायस प्लॉटPMC
९४स.नं १२४/९, मुंढवा हडपसरPMC
९५स.नं ५४४, फा प्लॉट क्र ४३०, प्लॉट नं ३० व ४१PMC
९६स.नं १११ कळसPMC
९७कळस स.नं ८८/१/१/१३ ६००३PMC
९८स.नं ७६ ते ८१ सि.स.नं २५९६,२५९७,२६९२,२६१३ पर्वती रवींद्र सोसायटी जवळ.PMC
९९पर्वती, दांडेकर पूल, स.नं १३२ पैकी, फा. प्लॉट क्र. ५२८/२०PMC
१००घोरपडे पेठ सि.स.नं ४१/१PMC
१०१स,नं ५२६, नवीन फा. प्लॉट क्र. २७८, सब प्लॉट बन ३ ते ९, पिंपळमळा, महात्मा फुले पेठPMC
१०२सि.स.नं १२६५,१२७०,१२७३,१२७४,१२७७,१२७८, कसबा पेठPMC
१०३कर्वेनगर, स.नं ३० पैकी ,PMC
१०४वडगाव शेरी, स.नं ४ पैकीPMC
१०५वडारवाडी, भांबुर्डा फा. प्लॉट क्र ३३२, सि.स.नं ९४९PMC
१०६एरंडवणा राजपूत वसाहत फा. प्लॉट क्र १४, स.नं ४४/१ पैकी वसंतनगर हनुमाननगर व राऊतवाडीPMC
१०७बोपोडी सि.स.नं २५९३ ते २६०५,२६०७ ते २६११PMC
१०८घोरपडी स.नं १६/०५ सि.स.नं ३१६४ ते ३१६९ ते ३१७४ ते ३२०८PMC
१०९कोथरूड, स.नं ८७,हि.७अ, भेलके साईनाथ नगर,PMC
११०पर्वती, स.नं १३३,PMC
१११महात्मा फुले पेठ, सि.स.क्र ६३१,६३२अ,६३२ब, ५९३क,६३३,PMC
११२मोहम्मदवाडी, स.नं ११PMC
११३हडपसर, स.नं १२४/६, १२४/७PMC
११४बिबवेवाडी, स.नं ५८०, आनंदनगरPMC
११५धानोरी स.नं ४६ पै. फेज iiPMC
११६सिद्धार्थनगर स.नं २०४+२०५PMC
११७भांबुर्डा, सि,स,नं १२०२/२१ व २२,PMC
११८पर्वती, सि.स.नं २०७२, दाते बस स्टॉपPMC
११९गणेश पेठPMC
१२०भांबुर्डा, शिवाजीनगर, १२०२/२५ फा.प्लॉट नं ५६७/१/५PMC
१२१शिरोळे वस्ती भांबुर्डा, शिवजीनगर, सि.स.नं ११०८/७, फा. प्लॉट क्र. ४८७ (पार्ट)PMC
१२२श्रावणधारा कोथरूड स.नं ४६ व ४७ पै.PMC
१२३एरंडवणा (शिंदेवस्ती) सि.स.नं ५४PMC
१२४स.नं ५३९/१/१६ बी, सि.स.नं ३६२+३६३ (p)फा. प्लॉट नं १६०, लोहियानगरPMC
१२५फा. प्लॉट क्र. ९२८ अ, कसबा पेठ कागदीपुराPMC
१२६मंगळवार पेठ स.नं २००,फा. प्लॉट नं ५ पैकी सब प्लॉट नं ४PMC
१२७हडपसर स.नं २२६अ/१PMC
१२८वारजे स.नं ७८ (पै)PMC
१२९भांबुर्डा फा. प्लॉट नं ५७६, पाटील बंगला (१३९)PMC
१३०सदाशिव पेठ कमलदीप (३६)PMC
१३१भांबुर्डा फा. प्लॉट नं ७८७/१, सि.स.नं १०७/१ (४६)PMC
१३२गुलटेकडी, ढोलेमाला, स.नं ५४६ (७८)PMC
१३३पर्वती दत्तवाडी फा.प्लॉट नं ५७९PMC
१३४स.नं १३२ अ पै, फा. प्लॉट क्र ५२८/१५ पर्वती (४७)PMC
१३५स.नं १३२/२,२८७ (१+२), २८६(२), हडपसर (SR)-2(७)) (८८६)PMC
१३६स.नं १२१/२ पै हडपसर, शेवकर वस्ती (३६)PMC
१३७हडपसर, स.नं ११०अ/१/८अ/१अ/१ब+१अ/२ (५३)PMC
१३८नाना पेठ, सि.स.नं ३९५ अ,ब-०६,PMC
१३९सि.स.नं १०३८ पै. नाना पेठPMC
१४०घोरपडे पेठ, लोहियानगर स.नं ५३९ अ/६अ/१,फा.प्लॉट क्र. १६७ (पैकी)-PMC
१४१दरवडे मला (१०८)PMC
१४२मंगळवार पेठ फा. प्लॉट ९०३,PMC
१४३लोहगाव (९७२)PMC
१४४फा. प्लॉट नं १०३-पानमळाPMC
१४५फा. प्लॉट नं ५५ सब प्लॉट क्र. ५,६,७,८,१०,११,मंगळवार पेठPMC
१४६धानोरी, स.नं ४५, सि.स.नं १ ते ४९ (SR-2(७)) (३९०६)PMC
१४७येरवडा संगमवाडी न.भू.क्र. २५५, प्लॉट क्र.३०, सि.स.नं ३१४७, ३८००१-PMC
१४८कोथरूड स.क्र. ८३ पै सि.स.क्र. १४५७ ते १४७० व १४७६ ते १४७९ व १४८६ पै (२५)PMC
१४९एरंडवणा, सि.टी.एस. क्र. २९१ ते २९४, ३०५ ते ३०९,३१० ते ३१४, ३२२ अ (७२)PMC
१५०भैयावाडी, फा. प्लॉट नं २८ सि.स.नं १७१७,१७१९ ते १७२२ (५३)PMC
१५१शिवाजी नगर वैद्य बंगला फा. प्लॉट ९३४+९३५ (८७)PMC
१५२स.नं १० कात्रज (९०६)PMC
१५३शुक्रवार पेठ, राष्ट्रभूषण चौक (२४)PMC
१५४सि.स.नं २१०अ सदाशिव पेठ (४१)PMC
१५५सि.स.नं २३५ पै +२३९ फा. प्लॉट क्र १३, सदाशिव पेठPMC
१५६स.नं ७२३ पै फा. प्लॉट क्र. १००४ पै राजेंद्र नगर (११२९)PMC
१५७सि.स.नं २०९ ब/१, फा. प्लॉट क्र ५/२ब (७३)PMC
१५८पर्वती स.नं ८२/२ब खिवंसरा चव्हाण (६७)PMC
१५९स.नं ३८/४अ/१/१ फा. प्लॉट क्र ४८६,ड पर्वती-३९PMC
१६०शुक्रवार पेठ साठे कॉलनीPMC
१६१घोरपडे गाव स.नं ५१/३PMC
१६२घोरपडे पेठ, ३३८अ/३ (४५)PMC
१६३घोरपडे पेठ स.नं ३४३ब (६९)PMC
१६४कासेवाडी (५५२)PMC
१६५भवानी पेठ-७८६ (४२४)PMC
१६६भवानी पेठ सि.स.नं ७४४PMC
१६७भवानी पेठ स.स.नं ७८९/१ (५३)PMC
१६८हडपसर माळवाडी स.नं १६५ ब-(११३)PMC
१६९पर्वती स.नं ५०३,PMC
१७०नाना पेठ सि.स.नं १०३८ ते १०४१PMC
१७१महात्मा फुले पेठ सि.स.नं १०२, पोपटवाडा (४५)PMC
१७२बिबवेवाडी ५८९ ब संदेशनगर (१२०)PMC
१७३पर्वती स.नं ११८ अ फा. प्लॉट क्र ५४३PMC
१७४हडपसर स.नं ३१४ कोकणे वस्ती (५७)PMC
१७५पर्वती ५२८/१४PMC
१७६पर्वती ५२८/३०PMC
१७७पर्वती ५२८/१९PMC
१७८वडगाव शेरी स.नं २७+२८+२९ पैकी रामवाडी मुळीक वस्ती (१६८)PMC
१७९मंगळवार पेठ, फा. प्लॉट ९०४PMC
१८०कसबा पेठ सि.स.नं ८९२ ब (३२)PMC
१८१मंगळवार पेठ सि.स.नं ४२३PMC
१८२एरंडवणा ५१/३ सम्यक गृहनिर्माण (४४)वडारवस्तीPMC
१८३हडपसर, स.नं ११०, रामटेकडी- (५३६)PMC
१८४मंगळवार पेठ, फा. प्लॉट नं ५७PMC
१८५बोपोडी स.नं ५/११PMC
१८६कोथरूड स.नं ८९+९०PMC
१८७एरंडवणा स.नं ४१/५PMC
१८८कोथरूड सागर कॉलनी स.नं ८२, हिस्सा. क्र २९PMC
१८९भांबुर्डा सि.स.नं ९४५ फा. प्लॉट क्र. ३२८+३२९PMC
१९०पाटकर प्लॉट फा. प्लॉट क्र ६७/६८PMC
१९१कोंढवा खुर्द स.नं ३७ (पै)PMC
१९२कोंढवा, खुर्द सि.स.नं ६०/१ बPMC
१९३कोंढवा खुर्द स.नं ४PMC
१९४पर्वती स.नं ३९/१अPMC
१९५सदाशिव पेठ सि.स.नं २१४PMC
१९६पर्वती, सहकार नगर स.नं ८३,PMC
१९७तावरे कॉलनी स.नं ४७PMC
१९८धनकवडी स.नं १४/२/अPMC
१९९धनकवडी स.नं ११/२PMC
२००गणेश पेठ सि.स.नं ५३,५५,५६,PMC
२०१गुलटेकडी स.नं ५४३ अ,ब,क, ५५७ ब फा. प्लॉट क्र ४२५+४२६PMC
२०२घोरपडी गाव पुणे स.नं ४८/३/१/१ब,सि.स.नं ३४९PMC
२०३भवानी पेठ स.नं २०३PMC
२०४गुरुवार पेठ ७१७+७१९PMC
२०५घोरपडे पेठ सि.स.नं १७६,१७८,१८० ते १८४,१८७/१PMC
२०६महात्माफुले पेठ ५२६/१८,PMC
२०७येरवडा स.नं ३२/१PMC
२०८कळस स.नं ११३, बनारसी चाळPMC
२०९कळस स.नं 112PMC
२१०संजय पार्क स.नं २३३ अ+२३५ बPMC
२११मंगळवार पेठ फा. प्लॉट क्र. ९००PMC
२१२संगमवाडी विल्यमनगरPMC
२१३मंगळवार पेठ सि.टी.एस २२७ २२४ फा. प्लॉट नं ९००PMC
२१४वडगावशेरी स.नं ३२, हिस्सा क्र. १ बPMC
२१५सि.स.नं.९५१, फा. प्लॉट क्र. ३३४ भांबुर्डा, शिवाजी नगर PMC
२१६स.स.नं ७१०अ/४१ गुरुनानक नगर, भवानी पेठ PMC
२१७स.नं २०० पैकी सि.स.नं १९६६ भोसरी, कासारवाडी PMC
२१८सि.स.नं. ३९१+३९२ मंगळवार पेठ, बोलाईखाना PMC
२१९सि.स.नं.२५६ सदाशिव पेठ PMC
२२०स.नं ४७/३/१ब घोरपडी गाव पुणे PMC
२२१स.नं ५४६ बि१,बि२,२अ,बि३, १ते६ गुलटेकडी ढोले मळा PMC
२२२सि.स.नं ३३५/२अ,फा.प्लॉट १५७अ घोरपडे पेठ PMC
२२३स.नं.११०अ/१,१११अ हडपसर रामटेकडी PMC
२२४सि.स.नं 112 गणेश पेठ PMC
२२५एरंडवणा स.नं ४१/४,४५,४६/७,स.नं ७८/१ब/१(पै),७८/१ब/८,८/१ब/१३ शिलाविहार कॉलनी वारजे PMC
२२६कामगार पुतळा स.नं ८०६ PMC
२२७स, नं ८२/६ साईनाथ शास्त्री नगर कोथरूड PMC
२२८सि.स.नं २०९,ब/२,२०९ब/३, फ.प्लॉट ५/३+४ सदाशिव पेठ ज्ञानल मंगल कार्यालय PMC
२२९चिंचवड इंदिरा नगर स.नं.२०४,२०५PCMC
२३०वाकड, काळाखडक, स.नं १२४PCMC
२३१चिंचवड विजय नगर, स.नं १७० ते १७६ सि.स.नं ३१७३PCMC
२३२पिंपरी (आंबेडकर नगर) सि.स.क्र.६४२६ ते ६४२८PCMC
२३३भोसरी गवळीमाथा, सि.स.नं. २९४२,२९४३,२९९६,ते २९९९PCMC
२३४पिंपरी वाघेरे, गणेश नगर झोपडपट्टी स.नं २३३PCMC
२३५स.नं २१०/३,२१०/४ वाकडPCMC
२३६साईबाबा (चिंचवड)स.नं २००/१,PCMC