झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

एस.आर. ४(३) /४(५) मान्यता प्रकल्पांची माहिती

अ.क्र. योजनेचे नाव दिनांक यादी (४[३]) यादी (४[५])
1 स .नं.०३ पै.,सि .स .नं ६४२६ पै .ते ६४६२,६२६२/१,आंबेडकर नगर 08-12-2022 डाउनलोड डाउनलोड
2 मोजे चिंचवड- सि.स.नं. ४६९४ पै,४६९६पै,४७०४ पै,४७०५पै, ४७०६ पै,४७०७पै,४७१० पै,४७११पै, ४७१२ पै,४७१३पै, ४७१४ पै,४७२३पै,४७३९ पै,४७४०पै. इंदीरानगर 23-12-2022 डाउनलोड डाउनलोड
3 मोजे हडपसर- स.नं.१२१/२ पैकी ,(सि.स.नं .७१७ पैकी ,१७१८ ते १७२३) (शेवकर वस्ती) 20-12-2022 डाउनलोड डाउनलोड
4 मोजे गणेश पेठ -सि.स.नं.११२ मधील ३१२.५० चौ.मी.क्षेत्रा संधर्भात 20-12-2022 डाउनलोड डाउनलोड